Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii.

            Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

-          să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-          să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii  2 ani de activitate;

-          să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 

            Examenul de promovare va avea loc la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, constând în proba scrisă – ce se va susține în data de 15.09.2020, ora 10.00 și interviu, ce va fi organizat în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

 

            Dosarul de înscriere  se depune în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada  12.08.2020- 31.08.2020 inclusiv  și conține în mod obligatoriu:

-          copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de biroul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

-          copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-          formularul de înscriere.

 

 

 

 

 

 

Rezultatele examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt organizat in data de 31 iulie 2020, ora 10.00 la sediul institutiei.

Primăria municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunță că în perioada 27 iulie - 14 august 2020 se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț pentru anul școlar 2020- 2021.

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.5 sau la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe  site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/anunturi); 

b) copie după certificatul de naştere al copilului

c) copie după actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatele de naştere ale fraţilor minori,  hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.);

d) dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;

e) adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;

f) fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele:

 - copiii din municipiul Piatra Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal pe raza municipiului Piatra Neamț;

- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani în situația în care niciunul dintre părinți nu se află în concediu pentru creșterea copilului;

- copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;

- copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, republicată. 

Nu pot beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie antepreşcolară în   cadrul creşelor:

copiii ai căror părinţi nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamţ;

- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul “sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă/colectivitate”;

- copiii ai căror părinţi refuză să aducă alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familială, starea de sănătate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora;

- copiii până la împlinirea vârstei de 1 (un) an sau 2 (doi) ani, ai căror părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului (în funcţie de opţiunea aleasă, conform OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, pentru care se solicită şi înscrierea la creşă).

 Se vor primi dosare pentru înscrieri și după data de 14.08.2020 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și vor fi declarate admise doar în situația în care vor fi locuri disponibile în creșe.

Analiza dosarelor va avea loc în perioada 17 - 21.08.2020 conform Criteriilor de departajare/selecţie, anexate la prezentul anunț. Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii.

Listele cu copii admiși vor fi afișate ulterior pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea direcției.

 Menționăm că pentru anul școlar 2020-2021 vor fi disponibile 108 locuri, după cum urmează:

- Creșa Centru → 50 de locuri,

- Creșa Dărmănești → 15 locuri,

- Creșa Carpați → 15 locuri,

- Creșa Precista → 28 de locuri până la data de 31.12.2020 dată la care vor fi demarate lucrările de modernizare.

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru personalul contractual de execuţie din cadrul instituţiei.

Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 31 iulie 2020, ora 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare nr. 5.

 

 

 

 

 Principii etice și de conduită profesională la care aderăm în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț

 

            În conformitate cu prevederile art. 368 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a personalului contractual în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, sunt următoarele:

Ø  Supremaţia Constituţiei şi a legii -  personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării.

Ø  Prioritatea interesului public – în exercitarea funcției deținute, personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț urmărește întotdeauna interesul public.

Ø  Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț aplică întotdeauna același regim juridic în situații identice sau similare.

Ø  Profesionalismul – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț asigură îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

Ø  Imparţialitatea şi independenţa – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț adoptă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei;

Ø  Integritatea morală – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț nu  solicită sau  acceptă, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material în considerarea funcţiei deținute și nu abuzează în vreun fel de funcție;

Ø   Libertatea gândirii şi a exprimării – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț se exprimă și își  fundamentează, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

Ø  Cinstea şi corectitudinea – în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț dă dovadă de bună-credinţă;

Ø  Deschiderea şi transparenţa -  activităţile desfăşurate de către personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț în cadrul instituției sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

Ø  Responsabilitatea și răspunderea – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu sunt îndeplinite corespunzător.

 

 

Începând de astăzi, 06.07.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, prin echipele de specialiști, distribuie pachetele cu ajutoare alimentare, la Depozitul local POAD, aflat în Cartierul Speranța, str. Izvoare nr.151K, de luni până joi între orele 8.30-16.00, iar vineri între orele 8.30-14.00.
Categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt:
✅ Beneficiarii de venit minim garantat (titular și membri);
✅ Beneficiarii de alocație de susținere a familiei (titular și membri);
✅ Persoanele aflate în situații critice de viață, inclusiv persoanele cu handicap grav și accentuat și cele care locuiesc în așezări informale.
Odată cu ajutoarele alimentare, se acordă și produsele de igienă, toate acestea în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2018-2021.

 

 

Începând de astăzi, 06.07.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, prin echipele de specialiști, distribuie pachetele cu ajutoare alimentare, la Depozitul local POAD, aflat în Cartierul Speranța, str. Izvoare nr.151K, de luni până joi între orele 8.30-16.00, iar vineri între orele 8.30-14.00.
Categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt:
✅ Beneficiarii de venit minim garantat (titular și membri);
✅ Beneficiarii de alocație de susținere a familiei (titular și membri);
✅ Persoanele aflate în situații critice de viață, inclusiv persoanele cu handicap grav și accentuat și cele care locuiesc în așezări informale.
Odată cu ajutoarele alimentare, se acordă și produsele de igienă, toate acestea în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2018-2021.
Attachments:
Download this file (imag1.jpg)imag1.jpg[ ]96 kB
Download this file (imag2.jpg)imag2.jpg[ ]305 kB

 

 

              Prezentul Cod de Conduită etică și integritate profesională reprezintă un ghid în ceea ce priveşte comportamentul acceptabil din punct de vedere moral la nivel instituţional. Prin interiorizarea valorilor şi principiilor etice exprimate în cele ce urmează şi respectarea regulilor morale deduse din acestea de către toţi cei care intră sub incidenţa Codului se aşteaptă dezvoltarea unei culturi organizaţionale integre şi creşterea încrederii publice în actul administrativ. Valorile esențiale cuprinse în Codul de Conduită etică și integritate profesională au rol de a ghida comportamentul și de a forma o orientare morală pentru orice angajat care trebuie să ia o decizie sau trebuie să îndeplinească o atribuție de serviciu. O cultură organizațională bazată pe valori nu pune accentul pe o respectare mecanică a unor reguli, ci pe discernământ, pe orientare morală și pe modele de comportament.  Codul de Conduită etică și integritate profesională nu se substituie în niciun caz legilor și reglementărilor aplicabile în domeniul administrației publice.

 

               Ce urmărim prin Codul de Conduită etică și integritate profesională?

Creșterea calității serviciilor, prin crearea unui climat etic adecvat activității profesionale, în acord cu obiectivele Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț

Prevenirea practicilor neconforme cu normele de etică și conduită profesională adoptate la nivelul instituției, care contravin misiunii, viziunii și valorilor instituționale și pot aduce prejudicii activității și imaginii Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;

 Informarea categoriilor de public interesate de activitatea Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț cu privire la standardele de comportament moral și conduită profesională la care sunt îndreptățite să se aștepte din partea personalului.

 

 

Declaratiile de interese ale personalului care are obligativitatea depunerii acestora din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt - 2020.

 

 

Declaratiile de avere ale personalului care are obligativitatea depunerii acestora din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt - 2020.

 

 

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Centrului de sprijin si asistenta specializata pentru copii organizat in data de 30.03.2020.

 

Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Centrului de sprijin si asistenta specializata pentru copii din data de 30.03.2020, ora 14.00.

 

 

Proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Centrului de sprijin și asistență specializată pentru copii are loc în data de  30.03.2020, ora 14.00, la sediul Centrului de sprijin și asistență specializată pentru copii, str. Gavril Galinescu, nr. 11.

 

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior in cadrul Centrului de sprijin si asistenta specializata pentru copii din data de 30.03.2020, ora 10.00 desfasurata la sediul centrului din str.  Gavril Galinescu nr. 11.

 

 

Proba scrisă pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul  Centrului de sprijin și asistență specializată pentru copii are loc în data de  30.03.2020, ora 10.00, la sediul Centrului de sprijin și asistență specializată pentru copii, str. Gavril Galinescu, nr. 11.

 

 

 

Centralizator final cu privire la concursul din data 18.03.2020  (proba selecţiei dosarelor de concurs), 24.03.2020 (proba scrisă) şi  24.03.2020 (proba interviului) pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de Inspector, gr. IA în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Compartiment Achiziții Publice, Logistică, PSI.

 

 

 

Rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării  unui post contractual de execuție vacant de  Inspector de specialitate gradul IA  în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

 

 

 

Rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării  unui post contractual de execuție vacant de  Inspector de specialitate gradul IA  în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

 

 

 

Rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării  unui post contractual de execuție vacant de  Inspector de specialitate gradul IA  în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

 

 

 

Rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării  unui post contractual de execuție vacant de  Inspector de specialitate gradul IA  în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

 

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Inspector de specialitate, gr IA, perioadă nedeterminată în cadrul  Compartimentului Achiziții Publice, Logistică, PSI organizat în data de 24.03.2020,  ora 10.00 la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.      

 

 

Rezultatele probei selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Centrului de sprijin și asistență specializată pentru copii care va avea loc în data de 30.03.2020 - proba scrisă.