Tabel cu probele, normele și baremele pentru personalul din categoria de solicitare fizica normala - politisti neoperativi -barbati.

 

Proba scrisă pentru concursul de ocupare a 5 posturi contractuale vacante de paznic în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț se va desfășura în data de 19.05.2016, ora 12.00, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Str. Ștefan cel Mare, nr. 5.

 

 

Anunt privind sustinerea probei fizice pentru concursul organizat in vederea ocuparii unui numar de cinci(5) posturi vacante contractuale de paznic in cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

Attachments:
Download this file (Anunt concurs Paznic.pdf)Anunt concurs Paznic.pdf[Data, ora si locatie proba sportiva concurs paznic!]44 kB

 

 

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru indeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii a cinci (5) posturi contractuale vacante de executie de paznic in cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

          Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participaţi cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Servicii medicale de medicina muncii la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ Codul C.P.V.: 85147000-1 Servicii de medicina muncii, 85148000-8 Servici de analize medicale.

Attachments:
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]283 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]84 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]174 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]145 kB

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

 

ANUNȚĂ CĂ  ÎN PERIOADA

3 MAI – 30 IUNIE 2016

se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț pentru anul școlar 2016- 2017.

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, ÎN PIATRA NEAMȚ, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.5 ȘI TREBUIE SĂ CONȚINĂ OBLIGATORIU URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a)    cerere de înscriere (formularul este disponibil la registratura direcției), poate fi depusă doar de reprezentantul legal al copilului; 

b)   copie după certificatul de naştere al copilului; 

c)    copie după actele de identitate ale parinţilor/reprezentanţilor legali şi certificatele de naştere ale  fraţilor minori;

d)   dovadă venituri  pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii, cu precizarea valabilității contractului de muncă sau dovadă lipsuri venituri (eliberată de către Administrația finanțelor publice);

      După caz acestea pot fi:

-          adeverinţă din care rezultă venitul brut al părintelui realizat în ultimele 6 luni, anterioare înscrierii (în situaţia în care părintele/părinţii sunt salariaţi);

-          cupon indemnizaţie handicap/ şomaj, cupon de pensie de urmaş/ de invaliditate/ anticipată;

-          copie după Decizia de stabilire a cuantumului indemnizaţiei şi a perioadei stabilite pentru concediul de îngrijire şi creştere a copilului emisă de Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Neamţ (dacă mama/tata este sau a fost în ultimele 6 luni în această situaţie);

-          copie după ultima  declaraţie privind veniturile realizate, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice Neamţ sau

Adeverinţă Fiscală (în situaţia în care părintele este persoană fizică autorizată, are o profesie liberală sau nu este salariat);

-          dovadă cuantum pensie de întreţinere (alimentară) stabilită prin hotărâre judecătorească/ sentinţă civilă,  (definitivă și irevocabilă)- unde este cazul;

-          declaraţie scrisă pe proprie răspundere că în ultimele 6 luni nu a realizat venituri (în situaţia în care părintele/ părinţii nu au desfăşurat nici o activitate aducătoare de venituri, în ultimele 6 luni anterioare înscrierii);

-          declaraţie de la notar cu privire la veniturile realizate în străinătate, unde este cazul;

e)    adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;

f)     fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului in colectivitate;

-          după caz, certificatul de deces, în situaţia în care unul dintre părinţi/ reprezentanţii legali ai copilului este decedat;

-          după caz certificat/ sentinţă de divorţ (definitivă și irevocabilă), pentru părintele unic;

-          după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament, definitivă și irevocabilă;

-          după caz, copie a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei/ tutelă/ curatelă, definitivă și irevocabilă;

-          după caz, copie a sentinţei de stabilire domiciliu minor, definitivă și irevocabilă;

-          după caz, sentinţa civilă de delegare temporară a autorităţii părinteşti, în situaţia în care părintele/ reprezentantul legal  este plecat în străinătate şi a lăsat copilul în grija altei persoane (în conformitate cu prevederile art.104 din Legea 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată);

-          după caz, adeverinţă de elev/ student, în situaţia în care părintele este elev/ student  (cu menţiunea că frecventează cursuri de zi).

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele:

-          copiii din municipiul Piatra Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal/ reședința pe raza municipiului Piatra Neamț;

-          copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani;

-          copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;

-          copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate (conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, expresia situaţia de dificultate are următoarea semnificaţie: „situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor”), venitul familiei de până la 225 lei;

   În situația în care părinții/ reprezentanții legali ai copilului au reședința pe raza municipiului Piatra Neamț, pot înscrie copiii la creșe pentru a beneficia se serviciile de educație timpurie antepreșcolară dacă îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:

-          au loc de muncă în municipiul Piatra Neamț (fapt dovedit prin adeverință eliberată de angajator) sau care fac dovada că sunt în căutarea unui loc de muncă (fapt dovedit prin adeverință eliberată de A.J.O.F.M. Neamț);

-          frecventează cursurile învățământului de zi din municipiul Piatra Neamț (fapt dovedit prin adeverință eliberată de instituția de învățământ);

-          au probleme grave de sănătate și necesită îngrijiri medicale și sprijin din partea familei lărgite (fapt dovedit prin documente medicale care să ateste necesitatea sprijinului din partea altei persoane);

Condițiile de acces în creșă pentru cazurile sociale

Criteriile privind accesul în creșe pentru cazurile sociale se aprobă dacă se încadrează în una din situațiile:

1.    copiii care provin din familei care se află în situaţie de dificultate (conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, expresia situaţia de dificultate are următoarea semnificaţie: „situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor;”)

2.    situații de urgență (exemplu moartea subită a părinților/ reprezentanților legali, accidente, mama şi/ sau copilul victime ale violenţei în familie, etc.);

3.    situație de risc de abandon/separare de familie, în vederea prevenirii separării copilului de familie.

4.    venit de până la 225 lei/membru de familie (dar nu beneficiază de Legea 416/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

5.    se află în evidența Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamţ cu cel puţin unul dintre următoarele beneficii de asistență socială: ASF, Cantina socială, beneficiar al serviciilor din cadrul Centrului Social Împreună (ambii părinți/părintele unic proveniți din instituții de ocrotire);

6.    un membru de familie (părinte, copil- altul decât cel pentru se solicită acordarea de servicii în creşă) încadrați în gradul grav de handicap.

 

Se primesc dosare pentru înscrieri și după data de 30 iunie 2016 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și sunt declarate admise doar în situația în care sunt locuri disponibile în creșe.

 

În perioada înscrierii dosarele vor fi analizate în ordinea depunerii acestora.

Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii.

Listele cu copii admiși vor fi afișate pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea  direcției.

 

 

          Municipiul Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, va invită să participați la procedura de atribuire a contractului ”Închiriere spaţiu în zona 1 Mai pentru înfiinţare Centru de Permanenţă”  care să deservească cetăţenii din zona 1 Mai si cartierele limitrofe

 

 

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt organizeaza concurs de ocupare a 5 posturi contractuale vacante de paznic, dupa cum urmează:

- până în data de 11.05.2016, ora 16.00 - proba selecției dosarelor de concurs;

- in data de 18.05.2016, ora 10.00  - proba fizica - eliminatorie;

- in data de 19.05.2016, ora 10.00 - proba scrisă;

- in data de 24.05.2016. ora 08.30 proba interviului.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului, având ca obiect: "Servicii psihiatrice în cadrul Centrului Social Pietricica  pentru persoane varstnice ", Codul C.P.V.:85121271-3

Attachments:
Download this file (Caiet sarcini.doc)Caiet sarcini.doc[ ]48 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]84 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]204 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]173 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

 

Rezultate finale la concursul de recrutare in functia contractuala de executie vacanta de infirmiera - Serviciul pentru educatie timpurie anteprescolara  din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt

 

Tabel afisare 

rezultate pentru concursul de recrutare in postul contractual de executie vacant de infirmiera - Serviciul pentru educatie timpurie anteprescolara;

Attachments:
Download this file (tabel afisare - proba interviu .pdf)tabel afisare - proba interviu .pdf[ ]27 kB

 

Tabel de afisare rezultate la proba scrisa pentru ocuparea postului de executie vacant de infirmiera in cadrul Serviciului pentru educatie timpurie anteprescolara - Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (TABEL AFISARE SCRIS.pdf)TABEL AFISARE SCRIS.pdf[ ]28 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului, având ca obiect: "Servicii de psihoterapie în cadrul Centrului Social Pietricica  pentru persoane varstnice (servicii psihologice)", Codul C.P.V.: 85121270-6

 

Attachments:
Download this file (Caiet sarcini.doc)Caiet sarcini.doc[ ]57 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]84 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]174 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului, având ca obiect: "Achiziţionarea serviciilor de difuzare materiale informative în presa scrisă” Codul 79341000-6 Servicii de publicitate

 

Attachments:
Download this file (Caiet sarcini.doc)Caiet sarcini.doc[ ]36 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]86 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]175 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

 

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere pentru indeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare in postul contractual de executie vacant de -Infirmiera 

 

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru indeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare in postul contractual de executie vacant de educator puericultor in cadrul Serviciului pentru Educatie Timpurie Anteprescolara din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

 

Concurs pentru ocuparea postului contractual de medic - medicina generala din cadrul Serviciului pentru Educatie Timpurie Anteprescolara din Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt. Termenul limita de depunere a dosarelor de incriere la concurs este 25.04.2016, ora 16.00.

 

Tabel afisare rezultate concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Asistent medical generalist - PL - debutant in cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Scolara din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra neamt.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului rezervat pentru unităţi protejate, având ca obiect: Diverse formulare, Codul C.P.V.: 22900000-9 Diverse imprimate

Attachments:
Download this file (Anexa caiet sarcini.doc)Anexa caiet sarcini.doc[ ]124 kB
Download this file (Caiet de sarcini.doc)Caiet de sarcini.doc[ ]98 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]176 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]144 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului rezervat pentru unităţi protejate, având ca obiect: Furnizare produse de papetărie, accesorii de birou şi material didactic, Codul C.P.V.: 30192700-8, 42964000-1, 39162200-7

Attachments:
Download this file (Anexa caiet sarcini.doc)Anexa caiet sarcini.doc[ ]219 kB
Download this file (Caiet de sarcini.doc)Caiet de sarcini.doc[ ]181 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]176 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț vă invită să participaţi la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Servicii de colectare, transport, procesare şi eliminare finală a deşeurilor medicale” Codul C.P.V.: 90524400-0 

 

Attachments:
Download this file (Anexă caiet sarcini.doc)Anexă caiet sarcini.doc[ ]91 kB
Download this file (Caiet sarcini.doc)Caiet sarcini.doc[ ]72 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]182 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB
Download this file (Proiect contract.doc)Proiect contract.doc[ ]82 kB

 

Tabel afișare rezultate la proba interviului pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de Asistent medical generalist - PL, debutant din cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

 

TABEL AFIŞARE

 

            La susţinerea probei scrise pentru concursul de recrutare în postul  contractual de execuţie vacant de ASISTENT MEDICAL GENERALIST-PL, DEBUTANT în cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Scolara - Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ, organizat în data de 28.03. 2016, ora 10.00   la  Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ.

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț anunță organizarea la data de 20.04.2016, ora 10:00 a concursului de recrutare pentru ocuparea unor  posturi contractuale de execuție vacante, pentru  perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului pentru Educație Timpurie Antepreșcolară, după cum urmează:

 

-          4 posturi de Educator Puericultor;

-          1 post de Infirmieră;

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț vă invită să participaţi la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Încărcare a cartușelor de imprimantă din cadrul instituției, Codul C.P.V.: 503231000-6 Servicii de întreținere a perifericilor informatice.

Attachments:
Download this file (Caiet de sarcini.doc)Caiet de sarcini.doc[ ]52 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]84 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]204 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]175 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

 

Tabel afisare rezultate finale pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de Consilier juridic, clasa I,grad profesional asistent din cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii din structura a  Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț. 

 

Rezultate la proba interviului pentru concursul de recrutare in functia publica de executie vacanta de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii.

 

Tabel afișare rezultate finale pentru concursul de recrutare în postul contractual de execuție vacant de Medic stomatolog în cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 21 martie 2016. 

 

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 

pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul de de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată de Asistent Medical Generalist – PL, debutant în cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară, care va avea loc în data de 28 martie 2016,  ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ.

 

Anunt proba interviu pentru concursul de ocupare a functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitate în Muncă.