Rezultatele finale ale concursului de recrutare în funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical generalist PL debutant în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul atașat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant contractual candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post. Tabelul cu rezultatele finale a fost afişat astăzi 20.01.2020, ora 14.00 la sediul  unității și pe siteul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ şi pe site-ul instituţiei www.daspn.ro