Principii etice și de conduită profesională la care aderăm în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț

 

            În conformitate cu prevederile art. 368 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a personalului contractual în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, sunt următoarele:

Ø  Supremaţia Constituţiei şi a legii -  personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării.

Ø  Prioritatea interesului public – în exercitarea funcției deținute, personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț urmărește întotdeauna interesul public.

Ø  Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț aplică întotdeauna același regim juridic în situații identice sau similare.

Ø  Profesionalismul – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț asigură îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

Ø  Imparţialitatea şi independenţa – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț adoptă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei;

Ø  Integritatea morală – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț nu  solicită sau  acceptă, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material în considerarea funcţiei deținute și nu abuzează în vreun fel de funcție;

Ø   Libertatea gândirii şi a exprimării – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț se exprimă și își  fundamentează, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

Ø  Cinstea şi corectitudinea – în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț dă dovadă de bună-credinţă;

Ø  Deschiderea şi transparenţa -  activităţile desfăşurate de către personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț în cadrul instituției sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

Ø  Responsabilitatea și răspunderea – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu sunt îndeplinite corespunzător.