Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii.

            Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

-          să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-          să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii  2 ani de activitate;

-          să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 

            Examenul de promovare va avea loc la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, constând în proba scrisă – ce se va susține în data de 15.09.2020, ora 10.00 și interviu, ce va fi organizat în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

 

            Dosarul de înscriere  se depune în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada  12.08.2020- 31.08.2020 inclusiv  și conține în mod obligatoriu:

-          copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de biroul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

-          copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-          formularul de înscriere.