Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare, și a Ordinului  nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, organizează examen de promovare din funcția de asistent medical generalist (PL) debutant în funcția de asistent medical generalist (PL).

Examenul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise pe un subiect ales dintre cele stabilite de comisia de examinare din bibliografia și tematica stabilită pentru examenul de promovare  și va avea loc în data de  3 noiembrie 2020, ora 14:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare nr. 5.