Rezultatele finale ale concursului de ocupare  a trei funcții de execuţie vacante de asistent medical generalist PL principal în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul anexat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.