COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

       Primăria Piatra Neamţ primeşte cereri pentru obținerea tichetelor sociale pentru grădiniță, acordate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

       Legea promovează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu venituri lunare de până la 284 de lei pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură). Tichetele sociale vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite. Acordarea tichetelor sociale este condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 precizează că totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei zile pe lună) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă.
        Stimulentul sub formă de tichet social pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2015-2016, se acordă pe bază de cerere-declaraţie pe proprie răspundere completată de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal al copilului, cu suportul asistentului social acolo unde este cazul. Cererea - declaraţia pe propria răspundere este standard si se distribuie de la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț sau se poate descărca de pe site-ul instituției: www.daspn.ro.

          Acte necesare în vederea obţinerii tichetelor sociale pentru grădiniţă:

-          cerere - declaraţie pe propria răspundere, completată de către reprezentantul legal al copilului;

-          livretul de familie ( în original şi copie xeroxată), în cazul în care există;

-          acte de identitate pentru membrii familiei ( cărți de identitate, certificate de naștere- copii xeroxate);

-          acte doveditoare privind veniturile familiei, aferente lunii anterioare depunerii cererii (adeverinţă de venit, cupon pensie, mandate poştale, extrase de cont etc);

-          dovada înscrierii copilului la grădiniţă - adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar;

-          certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-          hotărâre judecătorească privind încredințarea minorului (copie xeroxată)

-          hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei (după caz);

-          hotărârea judecătorească de încuvinţare a adopţiei ( după caz);

-          dispoziţia conducătorului DGASPC sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată pentru măsura plasamentului( după caz);

-          hotărârea judectătorească de instituire a tutelei sau dispoziţia autorităţii tutelare ( după caz);

-          hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (după caz)

-          hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copilului ( după caz);

-          după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

         Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care nu realizează venituri trebuie să ataşeze la dosarul pentru acordarea stimulentului educaţional adeverinţa de venit eliberată de către  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.

         Cererea împreună cu actele necesare pentru acordarea tichetelor în acest an şcolar trebuie depuse la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, din str. Ștefan cel Mare nr.5, pâna pe data de 30 aprilie 2016.

Relații suplimentare la telefon: 0233. 622.968 sau 0748.146.754

                       

 

 

                                P. PRIMAR,

                         VICEPRIMAR DESEMNAT

 

                               DRAGOȘ CHITIC