În perioada 5 decembrie 2022 – 3 ianuarie 2023, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, organizează sesiune de depunere sau actualizare dosare pentru locuințele sociale, de tip modul, situate pe strada Gheorghe Asachi.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) Decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) copie certificat înmatriculare autovehicul;

p) alte acte ca fiind considerate necesare.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968, iar documentele necesare repartizării unei locuinţe sociale, cât și alte detalii, se pot găsi accesând următorul link: https://bit.ly/repartizarelocuințesociale

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură servicii sociale tuturor categoriilor de persoane care se află în imposibilitatea de a-și asigura un adăpost și care au domiciliul/ reședința pe raza municipalității. Prin Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost, din cartierul Speranța, celor aflați în nevoie li se acordă găzduire pe perioadă determinată, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile individuale identificate.

Pentru a veni și mai mult în sprijinul persoanelor fără adăpost, începând cu acest sezon rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023, Primăria municipiului Piatra-Neamț a acordat sumele necesare pentru ca  aceștia să primească în fiecare seară la sosirea în centru și servicii de hrană, care constau în acordarea unei cine, pregătite prin Serviciul de Cantină Socială al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț.

Întrucât suntem aproape de jumătatea primei luni din sezonul rece, iar temperaturile din timpul nopții au început să scadă simțitor, Direcția de Asistență Socială face apel la comunitatea locală să semnaleze toate situațiile în care observă persoane adăpostite în spații deschise sau în locuri improvizate, la următoarele numere de telefon:

 𝟎𝟐𝟑𝟑.𝟔𝟐𝟐.𝟗𝟔𝟖 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț;

 𝟎𝟕𝟓𝟗.𝟎𝟑𝟑.𝟏𝟕𝟎 - Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără Adăpost.

                                              

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, au întocmit clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, după evaluarea și soluționarea contestațiilor depuse.

Comisia Socială a aprobat clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, urmând ca acesta să fie supus votului în plenul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț. Contractele de locațiune se vor încheia după cele două etape, cu mențiunea ca persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale să-și fi îndeplinit obligații financiare restante.

Clasamentul final privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala a mun Piatra Neamt intentioneaza sa atribuie direct contractul ,,Montaj sistem de supraveghere - Centru de cazare temporara a  persoanelor fara adapost din Piatra Neamt - Speranta”. Prezenta documentație de atribuire se regăseste si în catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunțuri sub nr. ADV 1322218/17.10.2022

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf art. 187 alin 3 lit a Legea 98/2016

Termen de depunere oferte: 24.10.2022 ora 12

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2022-10-17
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2022-10-17
Download this file (Draft Contract de lucrări .docx)Draft Contract de lucrări .docx[ ]2022-10-17
Download this file (Formulare.docx)Formulare.docx[ ]2022-10-17

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială în perioada 3 octombrie - 22 noiembrie, primește dosare pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie, aferent sezonului rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023.

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care folosesc gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri pentru încălzirea locuinței, iar cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Dosarele se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)--cerere tip;

-acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);

-documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de altă drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

-certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a dosarelor, în baza unei cereri, certificatul de atestare fiscală se poate solicita și de la Biroul de Registratură;

-facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică). IMPORTANT: factura de la utilități trebuie să cuprindă toate informațiile cu privire la cod loc consum și cod de client;

-certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

-contract inchiriere, comodat,concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.;

-extras de cont ( pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/suplimentului la energie).

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii de depunere a dosarelor depuse în perioada august – septembrie 2022.

În această sesiune au fost disponibile spre repartizare 22 de locuințe sociale, pentru care s-au înregistrat 152 de cereri. Criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conforme cu prevederile Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 7 zile, respectiv 12 – 20 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, cu termen de soluționare de 15 zile.

Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).