Primăria Piatra Neamț acordă Stimulentul financiar pentru nou născuti

 

Prin HCL nr. 224/31.08.2021, modificată prin HCL nr. 252/ 25.08.2022 s-a dispus acordarea unui Stimulent financiar pentru nou născuti, în vederea sprijinirii familiilor/mamelor singure cu domiciliul stabil pe raza municipiului Piatra-Neamț, sub formă de vouchere, după cum urmează:

- 1000 lei net pentru primul născut;

- 1200 lei net pentru al doilea născut;

- 1500 lei net pentru al treilea și următorii născuți.

 

Cererea pentru acordarea stimulentului financiar se va depune pentru fiecare nou-născut la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare nr.5, însoțită de următoarele documente:

- actul de identitate al unuia dintre părinți (în original și copie);

- certificatul de naștere al copilului nou născut (în original și copie),

- adeverință de la SPCLEP Piatra Neamț privind domiciliul în municipiul Piatra Neamț (dacă nu rezultă din actul de identitate);

- biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; prin excepție, biletul de ieșire din spital/ certificatul medical constatator al nașterii poate fi emis de către maternitatea unde a avut loc nașterea, în cazul situațiilor medicale speciale (de ex: naștere prematură, patologii asociate, etc.);

- cerificatele de naștere ale copiilor născuți anterior, după caz (în original și in copie);

- extras de cont pentru efectuarea viramentului, după caz;

- adeverință care să ateste că solicitantul a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 anterioare cererii;

- adeverință care să ateste că solicitantul a absolvit studii profesionale/liceale/universitare, în ultimele 12 luni anterioare cererii (după caz);

- certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale care să ateste că beneficiarii nu au datorii neeșalonate către bugetul local (document eliberat de către Direcția de Taxe și Impozite locale din Piatra Neamț str. Cueji nr.1B-  clădirea Forum Center).  

               

Condiții de acordare:

- stimulentul se acordă o singură data pentru fiecare nou născut, pe bază de cerere,

- cererea se depune  în termen de 30 de zile de la data nașterii copilului;

- cel puțin unul dintre membrii familiei sa aibă domiciliul stabil în Piatra Neamț cu cel puțin 12 luni anterioare depunerii cererii;

- nașterea s-a înregistrat la Spitalul Județean Neamț cu excepția situațiilor medicale speciale (naștere prematură, etc.) când nașterea are loc în altă unitate medicală;

- părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;

- stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice.

 

Stimulentul financiar pentru nou-născuți se va acorda în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii.

 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul DAS Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare, nr.5 sau la numerele de telefon 0233.622968 sau 0748146754.

Primăria Municipiului Piatra Neamt  informează că, începând cu data de 12.10.2021  persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe site-ul directiei: https://www.daspn.ro/protectia-sociala.  

Pentru solicitarea ajutorului de incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie salariatii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala vor asigura consilierea si sprijinul necesar completarii formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere.

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire si a suplimentului de energie se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau pe adresa de e-mail a institutiei Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau  combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

 ACTE NECESARE ACORDARII  AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI  PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022

 copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

- documente privind veniturile nete realizate in luna anterioara solicitarii ajutorului de incalzire si suplimentului pentru energie: adeverinta salariu NET eliberata de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizatii, mandat postal, cupon de pensie, somaj, etc.

certificate de atestare fiscala pentru persoanele fizice eliberat de  Directia Taxe si Impozite, din Piatra Nemat, str. Cuejdi, Cladirea Mall Forum Center, pentru toti membrii majori ai familiei;

- adeverinte eliberate de Administratia Finantelor Publice Neamt (B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, etc;

-  copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzirea locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

- copie dupa certificatul de  inmatriculare pentru autoturisme/motociclete;

-  copie dupa contract de inchiriere, comodat, concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc. 

-  extras de cont personal sau extras cont de card pentru titularul ajutorului de incalzire si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi si petrolieri.

 IMPORTANT! 

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificarilor privind  componenta familiei si a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

 

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI si SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2021-2022.

I. Bunuri imobile:
- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II. Bunuri mobile:
- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III. Depozite bancare:
- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV. Terenuri, animale şi/sau păsări:
- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

 

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

250

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

250

10

200.1

-

320

90%

225

10

320.1

-

440

80%

200

10

440.1

-

560

70%

175

10

560.1

-

680

60%

150

10

680.1

-

920

50%

125

10

920.1

-

1040

40%

100

10

1040.1

-

1160

30%

75

10

1160.1

-

1280

20%

50

10

1280.1

-

1386

10%

25

10

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

25

10

           
           
 

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

500

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

500

30 (70)

200.1

-

320

90%

450

30 (70)

320.1

-

440

80%

400

30 (70)

440.1

-

560

70%

350

30 (70)

560.1

-

680

60%

300

30 (70)

680.1

-

920

50%

250

30 (70)

920.1

-

1040

40%

200

30 (70)

1040.1

-

1160

30%

150

30 (70)

1160.1

-

1280

20%

100

30 (70)

1280.1

-

1386

10%

50

30 (70)

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

50

30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

           

                              AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

320

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

320

20

200.1

-

320

90%

288

20

320.1

-

440

80%

256

20

440.1

-

560

70%

224

20

560.1

-

680

60%

192

20

680.1

-

920

50%

160

20

920.1

-

1040

40%

128

20

1040.1

-

1160

30%

96

20

1160.1

-

1280

20%

64

20

1280.1

-

1386

10%

32

20

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

32

20

         

          Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi si /sau petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece in cont personal sau cont de card.

          Pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar contravaloarea ajutorului pentru incalzire se evidentiaza in facturile emise de furnizori.

         Informaţii suplimentare  pot fi solicitate la sediul din str. Stefan cel Mare, nr.5,  sau la numerele  de telefon 0233622968/0233232040.

 

 

Situația dosarelor depuse în vederea acordării de servicii în cadrul Serviciului pentru educație timpurie antepreșcolară, pentru anul școlar 2021-2022, pentru:

 - Creșa Centru,

 - Creșa Carpați,

 - Creșa Dărmănești,

 - Creșa "Primii Pași".

Attachments:
Download this file (Lista Cresa Primii Pasi.pdf)Creșa \"Primii Pași\"[ ]2021-08-16
Download this file (Lista Cresa Darmanesti.pdf)Creșa Dărmănești[ ]2021-08-16
Download this file (Lista Cresa Centru.pdf)Creșa Centru[ ]2021-08-16
Download this file (Lista Cresa Carpati.pdf)Creșa Carpați[ ]2021-08-16

 

 

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 5 organizează  concurs de promovare pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu, gradul II în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.        

Afișare anunț:  16.08.2021;

Perioada de depunere a dosarelor: 16.08.2021 –06.09.2021;

Selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Proba scrisă – 16.09.2021,  ora 10:00, la sediul  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

 Pentru detalii vă rugăm să accesați documentele anexate.

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

pentru concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 03.08.2021 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia pentru care

candidează

Punctaj obținut la proba interviu

Rezultat

 
 
 

1

NR. DOSAR 19548/19.07.2021

Paznic

73.66  PUNCTE

ADMIS

 
 
 

  

Tabelul cu rezultatele la proba interviu a fost afişat astăzi, 03.08.2021, ora 12.00 la sediul unităţii și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț www.daspn.ro.

 Eventualele contestaţii se pot depune in termen de 24 de ore de la data şi ora afişării.

REZULTATELE PROBEI SCRISE

pentru   concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 30.07.2021,  ora 10.00

Nr. crt.

Nume şi prenume

Număr înregistrare dosar/data

Funcţia pentru care candidează

Punctaj obținut la proba scrisă

Rezultat

1.

Nr. 19548/19.07.2021

Paznic

86,00

Admis

2.

Nr. 19625/20.07.2021

Paznic

6,00

Respins

 

Rezultatul verificării şi analizei lucrărilor  se publică la avizier si pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 30.07.2021, ora 14.00.  Candidații care au obținut peste 50 de puncte au fost declarați « Admis» la proba scrisă și se pot prezenta la proba interviului.

Candidații nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă  pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi  lucrătoare de la data afisarii rezultatului probei scrise la registratura instituției, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviului se  susține întru-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la sustinerea probei scrise.