Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.

Detalii în link-urile de mai jos:

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

anunță susținerea probei fizice pentru concursul organizat în vederea ocupării unui (1) post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,

din data de 29.07.2021, ora 10.00

Proba fizică privind evaluarea performanțelor fizice a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea  unui (1)  post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț din data de 29.07.2021se va desfășura după cum urmează:

  1. Alergare proba de viteză-pe distanța de 50 m.
  2. Alergare proba de rezistență – pe distanța de 1000 m pe candidații- barbați, respectiv  800 m pentru candidații-femei.

 IMPORTANT:

·   Verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminiatoriu

·  Toate probele sunt obligatorii. Nesusținerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

·   Probele se sustin în aceeași  zi, în următoarea ordine: alergare-viteză și alergare-rezistență.

·  Probele se execută în ținută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau treining).

·   Este declarat "Promovat" candidatul care îndeplinește baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs.

·    Baremele la probele de alergare de viteză și de rezistență se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanțelor fizice: Clubul Sportiv Ceahlaul, Str. Ștefan cel Mare 53, PIATRA NEAMT.

 ! Candidații care nu se vor prezenta la data, ora și locația indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanțelor fizice vor fi declarați neprezentați și vor fi eliminați din concurs.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț , str. Ștefan cel Mare, nr. 5, tel. 0233 622 968.  

 

 

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 29.07.2021,  ora 10.00

 

Nr. crt.

Număr înregistrare dosar/data

Funcţia pentru care candidează

Rezultat

Observaţii

1.

Tudor Daniel

Nr. 19300/ 15.07.2021

Paznic

RESPINS

Aviz psihologic – expirat (conditii specifice necesare ocuparii postului)

2.

Apalaghie Ioan

Nr. 19311/15.07.2021

Paznic

ADMIS

 

3.

Munteanu Viorel Stefan

Nr. 19548/19.07.2021

Paznic

ADMIS

 

4.

Grigore  Gheorghe

Nr. 19625/20.07.2021

Paznic

ADMIS

 

  

Rezultatul verificării şi analizei dosarelor se publică la avizier si pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 21.07.2021, ora 16.30.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba fizică la concurs din data de 29.07.2021, ora 10.00 are loc la Sala Polivalentă , str. Mihai Viteazu,  Piatra Neamț.

Primăria municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă reamintește că, începând cu data de 05 iulie și până la data de 30 iulie 2021 se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț pentru ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022.

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.5 sau la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/anunturi);

b) copie după certificatul de naştere al copilului;

c) copie după actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatele de naştere ale fraţilor minori, hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.);

d) dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;

e) adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;

f) fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele:

- copiii din municipiul Piatra Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal pe raza municipiului Piatra Neamț;

- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani în situația în care niciunul dintre părinți nu se află în concediu pentru creșterea copilului;

- copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;

- copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, republicată.

Nu pot beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul creşelor:

- copiii ai căror părinţi nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamţ;

- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul “sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă/colectivitate”;

- copiii ai căror părinţi refuză să aducă alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familială, starea de sănătate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora;

- copiii până la împlinirea vârstei de 1 (un) an sau 2 (doi) ani, ai căror părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului (în funcţie de opţiunea aleasă, conform OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, pentru care se solicită şi înscrierea la creşă).

Se vor primi dosare pentru înscrieri și după data de 30.07.2021 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și vor fi declarate admise doar în situația în care vor fi locuri disponibile în creșe.

Analiza dosarelor va avea loc în perioada 02.08 - 13.08.2021 conform Criteriilor de departajare/selecţie, anexate la anunț. Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii.

Listele cu copii admiși vor fi afișate ulterior pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea direcției.

Menționăm că pentru ciclul antepreșcolar septembrie 2021- iulie 2022 vor fi disponibile, în prima etapă  90 locuri, după cum urmează:

- Creșa Centru 30 de locuri,

- Creșa Dărmănești 30 locuri,

- Creșa Carpați 30 locuri.

Attachments:
Download this file (CERERE cresa noua septembrie 2021.doc)Cererede inscriere in cresa 2021 - 2022[ ]2021-07-12

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

anunță organizarea în data de 29 iulie 2021 ora 10.00 a  concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui (1) post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

I. Probe stabilite  pentru concurs:

1. Proba selecției  dosarelor de participare la concurs: 21.07.2021/22.07.2021

2. Proba fizică – probă eliminatorie: 29 iulie 2021, ora 10.00.

3. Proba  scrisă;  30 iulie 2021, ora 10.00.

4. Proba interviu; data și ora se vor stabili în termenul legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va afișa odată cu rezultatele acesteia.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 20.07.2021, ora 16,30.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 II. Condiții generale de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;

b. cunoaște limba romană, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercitiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime conform cerințelor postului scos la concurs;

g. nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori  contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

III. Condiții specifice necesare  ocupării postului contractual vacant (paznic):

a. minim studii generale;

b. atestatul profesional pe baza certificatului de absolvire a cursurilor de calificare profesională pentru executarea activităților de pază, în conformitate cu prevederile Cap. V, Secțiunea a 2 a, Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

c. aviz psihologic – apt pentru profesia de paznic;

d. cerințe vechime în profesie:  minim 1 an vechime;

Concursul va consta în susținerea unei probe fizice – probă eliminatorie, probe  scrise și  proba  interviu.

IV. Dosarul de înscriere la concurs:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, camera 5, la adresa str. Ștefan Cel Mare, nr. 5, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, până în data de 20 iulie 2021, ora 16.30.  

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț ( formular de la Biroul de Resurse Umane, Juridic, SSM );

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă   identitatea, potrivit legii, după caz ;

c) copia documentelor care atestă nivelul studiilor și a oricăror alte specializări şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituţia publică;

d) atestat profesional (certificat de absolvire a cursurilor de calificare profesională pentru executarea activităților de pază, în conformitate cu prevederile Cap. V, Secțiunea a 2 a, Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor);

e) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea in meserie (unde este cazul) și/sau in specialitatea studiilor; ( după data de 01.01.2011 în copie și raportul Revisal);

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) adeverință de integritate comportamentală sau declaraţie pe propria răspundere că nu a săvârșit infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane asupra minorilor, cu  dovada depunerii solicitării adeverinței, pînă la eliberarea documentului oficial;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, avizul psihologic- apt pentru profesia de paznic;

i) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numele, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanătății. În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar  cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs — Birou Resurse Umane, Juridic, SSM.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, telefon 0233622968 sau 0786550031— Birou Resurse Umane,  Juridic,  SSM, camera 5.

Condiții de participare și bibliografia de concurs se afișează la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț și pe site-ul instituției www.daspn.ro.

Primăria municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunță:

În perioada 05 iulie - 30 iulie 2021 se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț pentru ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022.

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.5 sau la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/anunturi);

b) copie după certificatul de naştere al copilului;

c) copie după actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatele de naştere ale fraţilor minori, hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.);

d) dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;

e) adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;

f) fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele:

- copiii din municipiul Piatra Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal pe raza municipiului Piatra Neamț;

- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani în situația în care niciunul dintre părinți nu se află în concediu pentru creșterea copilului;

- copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;

- copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, republicată.

Nu pot beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul creşelor:

- copiii ai căror părinţi nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamţ;

- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul “sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă/colectivitate”;

- copiii ai căror părinţi refuză să aducă alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familială, starea de sănătate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora;

- copiii până la împlinirea vârstei de 1 (un) an sau 2 (doi) ani, ai căror părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului (în funcţie de opţiunea aleasă, conform OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, pentru care se solicită şi înscrierea la creşă).

Se vor primi dosare pentru înscrieri și după data de 30.07.2021 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și vor fi declarate admise doar în situația în care vor fi locuri disponibile în creșe.

Analiza dosarelor va avea loc în perioada 02.08 - 13.08.2021 conform Criteriilor de departajare/selecţie, anexate la anunț. Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii.

Listele cu copii admiși vor fi afișate ulterior pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea direcției.

Menționăm că pentru ciclul antepreșcolar septembrie 2021- iulie 2022 vor fi disponibile, în prima etapă  90 locuri, după cum urmează:

- Creșa Centru 30 de locuri,

- Creșa Dărmănești 30 locuri,

- Creșa Carpați 30 locuri.

Attachments:
Download this file (CERERE cresa noua septembrie 2021.doc)CERERE cresa noua septembrie 2021.doc[ ]2021-07-01