Plafonul până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței, începând cu luna decembrie 2020, s-a modificat și este de 800 lei /membru de familie.

Primăria municipiului Piatra Neamț, prin Directia de Asistenta Socială informează că, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str.Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe site-ul directiei www.daspn.ro.

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii decembrie 2020, este pâna la data de 20.12.2020.

După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, nr.5, la numerele de telefon 0233.622.968/ 0233 232 040 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..  

Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 800 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR  LA INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU SEZONUL RECE 2020-2021:

-copii dupa actele de identitate ( C.I., B.I, certificate de nastere);

-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.;

-certificate de stare materiala de la Directia Taxe si Impozite, Cladirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, pentru toti membrii majori ai familiei;

-adeverinte de la Administratia Finantelor Publice Neamt (B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;

-copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzire a locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

-copie dupa certificatul de inmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

-copie dupa contractul de inchiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI:

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2020-2021:

I.Bunuri imobile:

-clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

-terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II.Bunuri mobile:

-autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

-mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

-autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

-utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);

-utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);

-utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mechanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III.Depozite bancare:

-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:

-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respective suma de 2.000 de euro pentru familie.

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 lei.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilitati.

În perioada actuală, Municipiul Piatra Neamț este în procesul de ELABORARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț", cod MySMIS 136304 /cod SIPOCA 807, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014·2020, Axa prioritara 2, Obiectivul specific 2.1.

Documentul strategic are rolul de a reflecta viziunea, obiectivele strategice și direcțiile sectoriale de dezvoltare ale municipiului, prin implicarea factorilor de decizie, a oamenilor de afaceri și populației din municipiu, pentru stabilirea unui consens în ceea ce privește viitorul municipiului Piatra Neamț, precum și pentru a stabili prioritățile și criteriile pentru absorbția de fonduri comunitare alocate pentru perioada de programare 2021-2027.
În vederea realizării unei strategii de dezvoltare durabilă care să reflecte nevoile și gradul de mulțumire al cetățenilor municipiului privind condițiile existente, precum și prioritățile de dezvoltare viitoare, vă rugăm să ne sprijiniți în identificarea acestora prin completarea chestionarului de mai jos. 

Detalii chestionar -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAz_ldxeKBLvozQ82qZp-SvcPpxzol3som6Kha-zZE9uAQYw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Completarea chestionarului dureaza aprox. 10 minute.

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a două  posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL), grad principal, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 03.11.2020, ora 10.00.

 

 

 

Rezultatele probei interviu în vederea angajării pe perioadă determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă a unui(1) post de  asistent medical debutant cu activitatea în cadrul Centrului Social Pietricica din data de 02.11.2020.

 

 

 

          Rezultatele dosarelor de înscriere în vederea angajării pe perioadă determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă a unui(1) post de asistent medical debutant (PL) debutant  cu activitatea în cadrul Centrului Social Pietricica.

Proba interviului va avea loc în data de 02.11.2020,  începând cu ora 12.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale de execuție vacante de  Asistent medical generalist (PL )principal, în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară, care va avea loc în data de 03.11.2020,  ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ.