Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, anunță finalizarea evaluării dosarelor depuse în sesiunea de înscriere a copiilor la creșele publice, pentru anul școlar 2020-2021.

În perioada 27 iulie - 14 august 2020 au fost înregistrate 226 de dosare pentru înscrierea la creșă pentru cele 108 locuri disponibile în acest an școlar.

Analiza dosarelor a avut loc în perioada 17 - 21.08.2020, iar începând de astăzi, 26.08.2020, puteți consulta listele cu punctajul obținut în urma evaluării, atât la sediul direcției, cât și la sediul fiecăreia dintre creșe.

Contractele de acordare servicii pentru solicitanții declarați admiși vor fi semnate după cum urmează:

-       Pentru Creșa Centru: 31.08 – 01.09.2020, în intervalul orar 08.00 – 16.30,

-       Pentru Creșa Dărmănești: 02.09.2020, în intervalul orar 08.00 – 16.30,

-       Pentru Creșa Carpați: 03.09.2020, în intervalul orar 08.00 – 16.30,

-       Pentru Creșa Precista: 04.09.2020, în intervalul orar 08.00 – 14.00.

În perioada 27.08.2020 - 11.09.2020, Primăria municipiului Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, va primi cereri pentru acordarea de “TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL”.

Beneficiază de acest sprijin educațional următorii:

Ø  preșcolarii care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 284 lei.

Ø   elevii din învățământul primar și gimnazial  care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 1115 lei;

Documentele necesare pentru completarea dosarului sunt:

·         Cerere tip (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea Comunicări/Anunțuri);

·         Copie dupa actele de identitate și de stare civila ale copilului și ale membrilor familiei acestuia;

·         Adeverinta care să ateste venitul net realizat în luna iulie 2020  (adeverințe de salariu, cupon de pensie, cupon șomaj,  alocație de intretinere, etc.);

·         Adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de copilul pentru care se solicitat dreptul (grădiniță, școală).

Valoarea nominală a unui tichet este de 500 lei anual și poate fi folosit pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte. Sprijinul educațional se adordă din fonduri externe nerambursabile.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să va adresați la următoarele numere de telefon: 0233622968 și 0748146754.

Attachments:
Download this file (cerere tichet electronic.doc)Cerere tichet electronic[ ]92 kB

Primăria municipiului Piatra-Neamț vine în sprijinul părinților, prin acordarea unui sprijin financiar în angajarea unei bone, având în vedere reducerea numărului de locuri din creșele publice existente, impuse de reglementările actuale, pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARSCov-2.

Pentru a beneficia de acest ajutor financiar, părintele/reprezentantul legal al copilului de vârstă preșcolară, depune la registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, din str.Ștefan cel Mare nr.5 sau pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., următoarele documente:

1). Cerere tip (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea Comunicări/Anunțuri);

2). Copie după documentul de identitate al părinților/reprezentanților legali ai copilului;

3). Copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
4)  Adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal;

5). După caz, certificatul de deces, în situația în care unul dintre părinți/ reprezentanți legali ai copilului este decedat, certificat/ sentință de divorț care să stabiliească încredințarea minorului către unul dintre soți, precum și obligațiile legale de întreținere datorate de părinți (definitivă și irevocabilă), copie a sentinței de încredințare în vederea adopției/ tutelă, definitivă și irevocabilă, copie a hotărârii/ sentinței de plasament, definitivă și irevocabilă, copie a sentinței de stabilire domiciliu minor, definitivă și irevocabilă, sentința civilă delegare temporară a autorității părintești.

6). Declarație pe proprie răspundere, conform căreia copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

7). Copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă (contract de prestări servicii, încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului și persoana juridică care angajează bona sau contract de prestări servicii încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului și bona care desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată).

Pentru a putea desfășura activitatea de bonă, o persoană trebuie să fie calificată în meseria de bonă (să dețină o diplomă/un certificat/alt titlu de bonă).

Ajutorul financiar va fi acordat lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:
a) până la 2.100 lei → 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei → 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei → 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei → 250 lei.

Departamentul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț primește dosarul complet și emite dispoziția pentru acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

 

 

       Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, respectiv în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii.

            Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat celui deținut sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, respectiv:

-          să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

-          să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii  2 ani de activitate;

-          să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

 

            Examenul de promovare va avea loc la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, constând în proba scrisă – ce se va susține în data de 15.09.2020, ora 10.00 și interviu, ce va fi organizat în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

 

            Dosarul de înscriere  se depune în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada  12.08.2020- 31.08.2020 inclusiv  și conține în mod obligatoriu:

-          copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de biroul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;

-          copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

-          formularul de înscriere.

 

 

 

 

 

 

Rezultatele examenului de promovare in grad profesional superior celui detinut pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt organizat in data de 31 iulie 2020, ora 10.00 la sediul institutiei.

Primăria municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunță că în perioada 27 iulie - 14 august 2020 se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț pentru anul școlar 2020- 2021.

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.5 sau la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe  site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/anunturi); 

b) copie după certificatul de naştere al copilului

c) copie după actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatele de naştere ale fraţilor minori,  hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.);

d) dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;

e) adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;

f) fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele:

 - copiii din municipiul Piatra Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal pe raza municipiului Piatra Neamț;

- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani în situația în care niciunul dintre părinți nu se află în concediu pentru creșterea copilului;

- copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;

- copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, republicată. 

Nu pot beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie antepreşcolară în   cadrul creşelor:

copiii ai căror părinţi nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamţ;

- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul “sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă/colectivitate”;

- copiii ai căror părinţi refuză să aducă alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familială, starea de sănătate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora;

- copiii până la împlinirea vârstei de 1 (un) an sau 2 (doi) ani, ai căror părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului (în funcţie de opţiunea aleasă, conform OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, pentru care se solicită şi înscrierea la creşă).

 Se vor primi dosare pentru înscrieri și după data de 14.08.2020 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și vor fi declarate admise doar în situația în care vor fi locuri disponibile în creșe.

Analiza dosarelor va avea loc în perioada 17 - 21.08.2020 conform Criteriilor de departajare/selecţie, anexate la prezentul anunț. Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii.

Listele cu copii admiși vor fi afișate ulterior pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea direcției.

 Menționăm că pentru anul școlar 2020-2021 vor fi disponibile 108 locuri, după cum urmează:

- Creșa Centru → 50 de locuri,

- Creșa Dărmănești → 15 locuri,

- Creșa Carpați → 15 locuri,

- Creșa Precista → 28 de locuri până la data de 31.12.2020 dată la care vor fi demarate lucrările de modernizare.