Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor pentru repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii 3 – 21 iulie 2023.

 În această perioadă s-au înregistrat 112 solicitări, iar criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conform prevederilor Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

 Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 3 zile, începând cu 3 august 2023, ora 8:30, până la data de 7 august 2023, ora 16:00. Contestațiile se depun la sediul Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, situat la Mall Forum Center – str. Cuiejdi nr.1 și vor fi soluționate în cursul zilei de 8 august.

 Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2) sau mai jos:

În perioada 3 – 21 iulie 2023, Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, organizează sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale.

Cererile se vor depune la sediul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (etajul 2, clădirea Mall Forum Center), de luni până joi, între orele 10:00-14:30 şi vineri, între orele 10:00-12:00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

 ) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) alte acte ca fiind considerate necesare (copie certificat înmatriculare autovehicul).

 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0786 550 037, iar modelul cererii, lista documentelor necesare, precum și alte informații suplimentare le găsiți accesând link-ul https://www.daspn.ro/serviciul-administrare-si-gestionare-locuinte-sociale

 

În perioada 27 iunie – 15 septembrie 2023, programul de lucru al casieriilor pentru plata chiriei și a utilităților la locuințele sociale, se modifică astfel:

-          Casieria din Cartierul Văleni, vila 40, apartament 1 va avea următorul program:

Luni: 8:00 - 16:30

Marți: 8:00 – 16:30

Joi: 10:00 – 18:00

 

-          Casieria din Cartierul Speranța, bloc H2 va avea următorul program:

Miercuri: 8:00 – 16:30

Vineri: 8:00 – 16:30

 

Plata chiriei și a utilităților se poate face și la:

* Casieria din Mall Forum Center, etaj 2 – Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, conform programului:

 Luni - Joi, între orele 9:00-14:30

 Vineri, între orele 9:00-12:00.

* De asemenea, plata se poate face și prin virament bancar:

Cont chirie: RO58TREZ49121A300530XXXX

Cont întreținere: RO93TREZ4915006XXX015472

 

Prin adoptarea H.G. nr. 368/ 2023 se modifică cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare, începând cu 1 mai 2023, pentru cetățenii străini și apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Familiile și persoanele singure aflați în această situație, vor primi un cuantum diferențiat pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazare și hrană, respectiv:

– pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/ lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană;

– începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, vor primi doar 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare.

 

Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau, după caz, de persoana singură majoră cu domiciliul declarat pe raza municipiului Piatra-Neamț, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

a) copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de

Inspectoratul General pentru Imigrări;

b) extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;

c) documente doveditoare a îndeplinirii condițiilor, prevăzute expres în conținutul H.G. nr. 368/ 2023.

 

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.

– pentru următoarele 3 luni:

a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.

b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/ clase/ formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:

– în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau

– în calitate de audienți, sau

– să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

– începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023:

a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;

b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

 

Categoriile de persoane care nu necesită prezentarea documentelor doveditoare sus menționate sunt  cele care îndeplinesc următoarele condiții:

   a) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România;

   b) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

   c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

   d) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, instituția responsabilă cu implementarea politicilor sociale la nivel local, s-a alăturat programului ROMACT, programul european destinat integrării romilor în societate prin facilitarea accesului la locuințe, educație și locuri de muncă. Programul ROMACT, dezvoltat de către Consiliul Europei și Comisia Europeană, urmărește să îmbunătățească capacitatea autorităților locale de a dezvolta și de a implementa planuri și proiecte pentru incluziune romilor. Fiind lansat încă din 2013 la nivelul Uniunii Europene, programul pentru incluziunea persoanelor de etnie romă a fost implementat, până în prezent, în 6 state și peste 180 de municipii.

 

Prima etapă a consolidării relației de colaborare a constat în înaintarea unei scrisori de intenție pentru ca Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț să devină  partener, ca urmare a întâlnirii organizate în luna februarie 2023, la sediul Primăriei municipiului Piatra-Neamț, unde reprezentanții ROMACT au prezentat beneficiile programului, punând în valoare experiența acumulată de-a lungul timpului.

 

Programul ajută autoritățile locale să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor, inclusiv a romilor, prin evaluarea în comun a nevoilor, planificarea acțiunilor împreună cu toți cei implicați și facilitarea transpunerii acestor planuri în măsuri concrete. De interes și prioritar pentru instituția noastră este, în momentul de față, edictarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Piatra-Neamț, în intervalul 2024 -2030, precum și elaborarea Planului local de acțiune pentru comunitățile de romi din municipiul Piatra-Neamț, în perioada 2024-2027.

 

Pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială a cetățenilor de etnie romă, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură accesul acestora la drepturile fundamentale, precum dreptul la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și un loc de muncă, respectiv:

- 96 de persoane au fost încadrate pe piața muncii.

- aproximativ 1.100 de copii sunt susținuți în sistemul educațional prin programe de educație antepreșcolară, școlară, non-formală și informală;

- peste 80 de persoane de etnie roma cu vârsta între 11- 45 de ani au fost înscriși în cadrul programului „A Doua Șansă”;

- 45 de elevi beneficiază zilnic de proiectul de remediere școlară;

- peste 250 de persoane sunt găzduite în locuințe sociale;

- 300 de persoane beneficiază de supliment la plata facturilor și utilităților.

 

              

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a acordat, pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, 2.128 de ajutoare pentru  încălzire și 3.744 de suplimente de energie. De acest sprijin financiar au beneciat doar familiile care au realizat un venit mediu net lunar de 1.386 lei/ membru  și persoanele singure care au realizat un venit net de până la 2.053 lei, cu respectarea tuturor condițiilor de acordare prevăzute în legislația națională.

 

În ceea ce privește ajutorul pentru încălzire, s-au înregistrat:

-          -143 cereri pentru încălzire folosind energia electrică, din care 129 au fost aprobate și 14 respinse;

-          -1.707 cereri pentru încălzire folosind gaze naturale, din care 1.527 au fost aprobate și 180 respinse;

-          - 608 cereri pentru încălzire folosind combustibili solizi/ petrolieri, din care 472 au fost aprobate și 136 respinse.

Cererile au fost respinse deoarece din documentele depuse sau în urma anchetelor sociale efectuate, s-a constatat neîndeplinirea condițiilor de elibigilitate.

 

Pentru acordarea suplimentului de energie, s-au înregistrat:

-          -1.837 cereri, depuse și aprobate pentru energie electrică;

-          -1.462 cereri, depuse și aprobate pentru gaze naturale;

-          - 445 cereri, depuse și aprobate  pentru combustibili solizi/ petrolieri.