Acordare servicii sociale pentru persoanele fără adăpost în Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost

Licență de funcționare: serie LF nr. 0005818

                                                                

1.Serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Piatra-Neamț se acordă în conformitate cu prevederile:

• Legii Asistenței Sociale nr. 292/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 29/ 2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

• HCL nr. 214/ 2017 privind înființarea serviciului social Adăpostul de Noapte și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare;

• HCL nr. 68/ 2020 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social Adăpostul de Noapte, aprobat prin HCL nr. 214 din 24.08.2017;

• HCL nr. 313/ 2022 privind acordarea serviciilor de hrană persoanelor fără adăpost beneficiare de servicii în cadrul Adăpostului de Noapte Piatra Neamț, în perioada sezonului rece noiembrie 2022 –martie 2023, în cuantum de până la 12 lei/zi/persoană, prin Cantina Socială.

 

2. Beneficiarii serviciilor sociale oferite în Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost:

a)persoanele singure ori  familiile care, din motive singulare sau cumulate, de ordin social, medical, economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, locuiesc în stradă;

b) persoane/ familii care se află în incapacitate de a-și asigura condiții de locuit pe baza resurselor proprii sau sunt în risc de evacuare și care locuiesc temporar la cunoscuți;

c) persoane care au solicitat locuințe din fondul locativ de stat și nu au unde locui;

d) persoane care se află în instituții sau penitenciare de unde urmează să fie externate/ eliberate în termen de două luni și nu au domiciliul de reședință;

e) persoane abandonate în spitale pentru o perioadă mai lungă de timp;

f) persoane/ familii care trăiesc în locuințe insalubre/ improvizate, fără utilități de bază;

g) alte categorii de persoane fără adăpost.

 

3. Stabilirea criteriilor pentru acordarea serviciilor de cazare temporară a persoanelor fără adăpost:

a) domiciliul/ reședința beneficiarului trebuie să fie în municipiul Piatra-Neamț sau se află temporar pe raza municipiului;

b) beneficiarul trebuie să fie apt din punct de vedere medical de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medicală permanentă;

c) beneficiarul nu se află sunt influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante.

*Serviciile sociale se acordă în baza unei cereri scrise a solicitantului, însoțită de documentele doveditoare, care se depune la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, din strada Ștefan cel Mare, nr.5.

*Asistentul social din cadrul Serviciului de Asistență Socială verifică întrunirea condițiile de eligibilitate, efectuează ancheta socială și întocmește Dispoziția de acordare a serviciilor/ respingerea solicitării.

* După aprobarea cererii, Serviciul de Asistență Socială transmite Centrului de Cazare Temporară dosarul solicitantului în vederea preluării, instruirii și acordării serviciilor.

*Persoanele fără adăpost, care sunt identificate de Poliția Locală sau aduse de către Serviciul de Ambulanță  în perioada sezonului rece, beneficiază de servicii cu condiția completării cererii la sosirea în adăpost, urmând ca a doua zi să completeze dosarul cu restul documentelor necesare acordării serviciilor.

* În cadrul Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost se acordă servicii de: cazare, hrană, consiliere, mediere, asistență socială și suport.

 

4. Obligațiile beneficiarilor serviciilor oferite în Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situația familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta și situația de dependență, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare de natură familială, personală sau financiară;

d) să păstreze curățenia în centru, să nu distrugă bunurile și să respecte toate normele de igienă sanitară;

e) să aibă o conduită civilizată în cadrul centrului și să respecte programul de 12 ore al Centrului;

f) să nu incite și să nu participe sub nicio formă la acte de violență, să nu tulbure ordinea și liniștea publică atât în adăpost, cât și în afara lui;

g) să nu introducă în centru  băuturi alcoolice, substanțe toxice, halucinogene, droguri, obiecte ascuțite, tăioase și contondențe, susceptibile de a fi utilizate ca arme;

h) este interzis accesul în adăpost al persoanelor aflate în stare de ebrietate;

i) alte comportamente neadecvate.

 

5. Încetarea acordării serviciilor oferite în Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost:

a) la părăsirea adăpostului de către beneficiar, din proprie voință;

b) în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;

c) în caz de transfer într-un alt centru/ instituție pentru a beneficia de recuperare/ reabilitare funcțională;

d) în caz de forță majoră (fenomene naturale, incendiu, apariția unui focar de infecție, pierderea licenței de funcționare a centrului);

e) decesul beneficiarului;

f) în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea în centru;

g) beneficiarul refuză în mod expres, printr-o cerere, acordarea serviciilor în centru.

 

6. Pentru a beneficia de serviciile oferite în Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

a) actul de identitate și dacă este cazul actele de identitate ale membrilor familiei. În situația în care solicitantul nu are acte de identitate, Poliția Locală a municipiului Piatra-Neamț va ajuta la identificarea acestuia;

b) acte medicale din care să reiasă starea de sănătate a solicitantului;

c) documente din care să reiasă veniturile realizate de solicitant (după caz).

* Documentele necesare acordării serviciilor sociale se adaptează în funcție de fiecare caz în parte.