Acordare servicii sociale în Centrul Social Împreună

Licență de funcționare: seria LF nr. 0009026

1. Centrul Social Împreună acordă servicii sociale în conformitate cu prevederile:

• Legii Asistenței Sociale nr. 292/ 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Legii nr. 17/ 2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 29/ 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

• HCL nr. 69/ 2015, privind înființarea serviciului public de asistență socială, instituție publică având personalitate juridica aflată în subordinea Consiliului Local, denumită Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț;

• HCL nr. 71/ 2020, privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț, aprobate prin HCL nr. 42/ 2016.

 

2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Social Împreună sunt:

a) tinerii proveniți din centrele de plasament și au domiciliul/ reședința pe raza municipiului Piatra-Neamț;

b) tinerii și familiile de tineri care provin din medii sociale defavorizate și și au domiciliul/ reședința pe raza municipiului Piatra-Neamț.

 

3. Serviciile sociale și de cazare se acordă la cererea scrisă a solicitantului, depusă la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5. și trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului,  după caz, și actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

b) adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net pentru luna anterioară depunerii cererii, inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de altă drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

c) certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3);

d) adeverință de venit emisă de Administraţia Finanțelor Publice Neamț pentru persoanele care nu realizează venituri;

e) adeverinţe privind starea de sǎnǎtate atât pentru solicitant, cât și pentru membrii familiei;

f) acte doveditoare privind studiile şi calificǎrile profesionale, pentru persoanele adulte din dosar;

g)acte din care sǎ rezulte cǎ a beneficiat de mǎsura de protecţie a copilului, după caz.

* Documentele solicitate vor fi prezentate atât în original, cât și în copii, în vederea verificării și certificării acestora cu conformitatea.

* Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, prin Serviciul de Asistență Socială verifică documentele depuse, efectuează ancheta socială și propune acordarea/ respingerea serviciilor sociale.

* Acordarea serviciilor sociale se realizează în baza unui contract încheiat între directorul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și beneficiar.

 

4. Încetarea acordării serviciilor sociale în Centrul Social Împreună:

a) la expirarea perioadei contractuale;

b) prin acordul părților;

c) la păsărirea centrului de către beneficiar, prin voință proprie;

d) în caz de internare în spital, conform recomandărilor medicale;

e) în caz de transfer într-un alt centru/ instituție, în vederea acordării unor programe de recuperare/ reabilitare funcțională;

f) în caz de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului);

g) în cazul decesului beneficiarului;

h) în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea în centru, în condiții de securitate pentru acesta, ceilalți beneficiari sau personalul centrului;

i) când nu se ma irespectă clauzele contractuale de către beneficiar.