Acordare servicii sociale în Centrul Social Pietricica

Licență de funcționare: seria LF nr. 0009025

 

1. Centrul Social Pietricica acordă servicii sociale în conformitate cu prevederile:

• Legii Asistenței Sociale nr. 292/ 2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Legii nr. 17/ 2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordinul nr. 29/ 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

• HCL nr. 69/ 2015, privind înființarea serviciului public de asistență socială, instituție publică având personalitate juridica aflată în subordinea Consiliului Local, denumită Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț;

• HCL nr. 71/ 2020, privind modificarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț, aprobate prin HCL nr. 42/ 2016.

 

2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Social Pietricica sunt persoanele vârstnice care au domiciliul sau reședința pe raza municipiului Piatra-Neamț și se găsesc în una dintre următoarele situații:

a)nu are familie sau nu se află în întreținerea persoanei oglibate la aceasta, potrivit dispozițiilor art. 93 din Legea Asistenței Sociale nr. 292/ 2011, familia persoanei vârstnice are obligația de a asigura îngrijirea și întreținerea acesteia;

b) nu are locuință și nici posibilitatea materială  de a-și asigura condițiile de locuit;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale din cauza stării de sănătate din punct de vedere fizic sau psihic.

* Îngrijirea în centrul rezidențial a persoanelor vârstnice dependente poate fi dispusă numai în cazul în care familia nu poate asigura îngrijirea corespunzătoare la domiciliu.

* Serviciile Centrul se adresează persoanelor autonome care au o stare de sănătate bune/ cu afecțiuni cronice, dar care nu prezintă invaliditate, fără repercursiuni sau cu repercursiuni reduse asupra capacității motrice.

                                          

 

3. Serviciile sociale de îngrijire specializată a persoanelor vârstnice în Centrul Social Pietricica se acordă luându-se în considerare următoarele criterii de prioritate:

a) necesită îngrijire permanentă, în condiții deosebite, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

b) nu se poate gospodări singură;

c) nu are reprezentanți legali sau aceștia nu își pot îndepliniția obligația de a întreține persoana vârstnică din cauz stării de sănătate sau a situației economice și a sarcinilor familiale;

d) nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

* Centrul Social Pietricica este un centrul rezidențial în subordinea Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, în care se oferă servicii sociale specializate destinate persoanelor vârstnice și are o capacitate de 102 locuri.

* În vederea soluţionării cererii privind acordarea serviciilor sociale în Centrul Social Pietricica, se va efectua ancheta socială la domiciliul/ resedința solicitantului, pentru a constata dacă se îndeplinesc criteriile de prioritate.

* După analizarea dosarului de către Comisia de evaluare se va întocmi decizia de admitere/ respingere a cererii.

* Beneficiarului i se vor acorda serviciile sociale doar după ce a semnat contractul de furnizare servicii.

 

4. Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Centrul Social Pietricica, precum și reprezentanții legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuției de întreținere, care se stabilește anual prin hotărâre de consiliu local, ținându-se cont de costul mediu lunar de întreținere.

*Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici reprezentați legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita stabilită.

*Consiliul Local al municipiului Piatra-Neamț hotărăște anual cuantumul lunar al contribuției de întreținere care va fi asigurat din bugetul local în cazul în care venitul persoanei vârstnice beneficiare de servicii sociale în cadrul centrului și/ sau reprezentantului legal al acestuia este insuficient pentru acoperirea costului mediu lunar de întreținere.

 

5. Persoanele beneficiare de servicii sociale în Centrul Social Pietricica au următoarele obligații:

a)să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta și gradul de dependență, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale oferite, în funcție de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

 

6. Acordarea serviciilor sociale în Centrul Social Pietricica se pot sista pentru o perioadă determinată de timp, iar în anumite situații pot înceta.

Sistarea pentru o perioadă determinată de timp se poate realiza în următoarele situații:

a)la cererea motivată a beneficiarului  dacă se solicită ieșirea din centru pentru o perioadă determinată și în baza acordului scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară în tot acest timp;

b) în caz de internare în spital, în baza recomandării medicului curant sau a personalului medical al serviciului de ambulanță;

c) în caz de transfer într-un alt centru/ instituție, în scopul efectuării unor terapii sau program de recuperare/ reabilitare funcțională sau de integrare/ reintegrare socială, în măsura în care aceste servicii nu se acordă în proximitatea centrului. Se solicită acordul scris al centrului/ instituției unde se realizează transferul beneficiarului;

d) în caz de forță majoră (incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licențeii de funcționare a centrului, etc.), serviciul public de asistență socială, împreună cu beneficiarul stabilesc modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.).

 

Situații care duc la încetarea acordării serviciilor sociale în Centrul Social Pietricica:

a)la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură. Beneficiarul trebuie să indice în scris adresa unde va locui, iar termen de maxim 5 zile de la ieșirea din centru se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă;

b) la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului. În termen maxim de 48 de ore de la ieșirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic și scris, serviciul public de asistență socială pe a căreirază teritorială va locui beneficiarul, pentru a verifica condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

c) transfer pe o perioadă nedeterminată într-un alt centru de tip rezidențial/ instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său lega. Anterior ieșirii beneficiarului din centru, se verifică acordul centrului/ instituției unde se transferă;

d) la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide. Cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabilește, împreună cu beneficiarul/ reprezentantul legal și serviciul public de asistență socială, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar;

e) în caz de deces al beneficiarului;

f) în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat, care face incompatibilă găzduirea acestuia în condiții de securitate pentru acesta, ceilalti beneficiari și pentru personalul centrului;

g) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale.

 

7. Dosarul pentru acordarea serviciilor sociale în Centrul Social Pietricica se înregistrează la Registratura Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5. și trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de admitere, semnată de beneficiar/ reprezentant legal, în original;

b) actul de identitate și certificatul de naștere al beneficiarului, după caz, și actul de identitate al reprezentantului legal;

c) actul de identitate al soțului/ soției și/ sau a copilului/ copiilor adulți ori cartea de identitate a membrului/ membrilor de familie supus/ supuși obligației de întreținere, conform Codului civil;

d) documentele prin care se recomandă îngrijirea și asistarea beneficiarului în regim institutionalizat și/ sau orice alte documente care atesta situația beneficiarului și îi conferă  dreptul de a fi asistat și îngrijit într-un centru rezidențial.

*Documentele solicitate vor fi prezentate atât în original, cât și în copii, în vederea verificării și certificării acestora cu conformitatea.