Rezultatele finale ale concursului de recrutare în funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical generalist PL debutant în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul atașat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant contractual candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post. Tabelul cu rezultatele finale a fost afişat astăzi 20.01.2020, ora 14.00 la sediul  unității și pe siteul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ şi pe site-ul instituţiei www.daspn.ro

 

 

 

Atașat, rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Asistent medical generalist (PL) debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară organizat în data de 16.01.2020, începând cu ora 12.30 la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

 

 

       Atasat, rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui postcontractual de execuție vacant de asistent medical generalist (PL), grad debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 13.01.2020, ora 10.00.  Candidații care au  obţinut  peste 50 de puncte  au fost declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă și se pot prezenta la proba interviului. Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.

           Proba interviului pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de asistent medical generalist (PL), grad debutant din cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț are loc joi, 16 ianuarie 2020,  îmcepând cu ora 12.00, la sediul direcției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5.

 

Attachments:
Download this file (Anunt interviu.pdf)Anunt interviu.pdf[ ]2020-01-13
Download this file (Rezultate proba scrisa.pdf)Rezultate proba scrisa.pdf[ ]2020-01-13

 

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru indeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare in functia contractuala de executie vacanta de Asistent medical generalist (PL) debutant in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Scolara care va avea loc in data de 13/01/2020, ora 10.00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

                                                    ANUNȚ

                    Primăria Municipiului Piatra Neamt  informează că, începând cu data de 14 octombrie 2019, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe site-ul directiei www.daspn.ro. 
                    Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, 
de luni până joi, între orele 8.00-16.00  şi vineri, între orele 8.00-14.00.

               Termenul limită de depunere  a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  aferent lunii noiembrie 2019, este  pâna la data de 20.11.2019.

                După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi  acest ajutor astfel:

              a) începând cu luna depunerii cererii  pentru cei  care  au depus  documentele până la  data de 20  a  lunii respective;

               b)  începând cu luna următoare  pentru cei care  au depus  documentele după  data  de 20  a lunii  respective;

              Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, Nr.5,  sau la numerele  de telefon 0233622968/0233232040.
            Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

            Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI

PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2019-MARTIE 2020

-copii dupa actele de identitate( C.I., B.I, certificate de nastere, etc.);

-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.;

-certificate de stare materiala de la Directia Taxe si Impozite, str.Alexandru cel Bun nr.12 pentru toti membrii majori ai familiei;

-adeverinte de la Administratia Finantelor Publice Neamt(B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;

-copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzirea locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

-copie dupa certificatul de  inmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

-copie dupa contractual de inchiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc. 

 

 

 

 

 IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt,  în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2019-2020.

I.Bunuri imobile:
- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II.Bunuri mobile:
- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III.Depozite bancare:
- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:
- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi Cărbuni

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-750 lei

20

20

20 

     Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de  58 lei.

         Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

          Pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilitati.

 

 

Attachments:
Download this file (Centralizator.pdf)Centralizator.pdf[ ]2019-12-24
Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.pdf)Rezultate proba interviu.pdf[ ]2019-12-23
Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.pdf)Rezultate proba scrisa.pdf[ ]2019-12-23
Attachments:
Download this file (Rezultate selecție dosare.pdf)Rezultate selecție dosare.pdf[ ]2019-12-16

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  13.01.2020   ora  10.00   a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post contractual de execuție vacant pentru perioadă nedeterminată de asistent medical generalist (PL), grad profesional debutant  în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară. 

Concursul se desfășoară după cum urmează:

- Probă scrisă - 13.01.2020, ora 10.00;

- Proba interviu – se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă;

- Selecția dosarelor de participare la concurs se va realiza în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenul de depunere a dosarelor, respectiv până la data de 06.01.2020, ora 16.30.  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în data de 07.01.2020.

 

 

Attachments:
Download this file (Erata.pdf)Erata.pdf[ ]2019-12-12
Attachments:
Download this file (Centralizator.pdf)Centralizator.pdf[ ]2019-12-09
Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.pdf)Rezultate proba interviu.pdf[ ]2019-12-05
Attachments:
Download this file (Rezultate contestație proba scrisă.pdf)Rezultate contestație proba scrisă.pdf[ ]2019-12-05
Attachments:
Download this file (Rezultrate proba scrisa.pdf)Rezultrate proba scrisa.pdf[ ]2019-12-03
Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.pdf)Rezultate proba scrisa.pdf[ ]2019-11-29
Attachments:
Download this file (Anunt.docx)Anunt.docx[ ]2019-11-29
Attachments:
Download this file (Proces verbal selectie dosare.pdf)Proces verbal selectie dosare.pdf[ ]2019-11-29

ANUNT

                    Primăria Municipiului Piatra Neamt  informează că, începând cu data de 14 octombrie 2019, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2019-martie 2020, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe site-ul directiei www.daspn.ro. 
                    Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, 
de luni până joi, între orele 8.00-16.00  şi vineri, între orele 8.00-14.00.

               Termenul limită de depunere  a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei  aferent lunii noiembrie 2019, este  pâna la data de 20.11.2019.

                După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi  acest ajutor astfel:

              a) începând cu luna depunerii cererii  pentru cei  care  au depus  documentele până la  data de 20  a  lunii respective;

               b)  începând cu luna următoare  pentru cei care  au depus  documentele după  data  de 20  a lunii  respective;

              Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, Nr.5,  sau la numerele  de telefon 0233622968/0233232040.
            Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

            Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

ACTE NECESARE ACORDARII AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI

PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2019-MARTIE 2020

-copii dupa actele de identitate( C.I., B.I, certificate de nastere, etc.);

-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.;

-certificate de stare materiala de la Directia Taxe si Impozite, str.Alexandru cel Bun nr.12 pentru toti membrii majori ai familiei;

-adeverinte de la Administratia Finantelor Publice Neamt(B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;

-copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzirea locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

-copie dupa certificatul de  inmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

-copie dupa contractual de inchiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc. 

 

 IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt,  în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2019-2020.

I.Bunuri imobile:
- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II.Bunuri mobile:
- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III.Depozite bancare:
- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:
- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi Cărbuni

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-750 lei

20

20

20 

     Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de  58 lei.

         Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

          Pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilitati.

Attachments:
Download this file (cerere acordare  ajutor incalzire.pdf)cerere acordare ajutor incalzire.pdf[ ]2019-11-29

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt organizeaza la data de 23.12.2019, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant de asistent medical, grad principal, in cadrul Centrului Social Pietricica.

Attachments:
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]2019-11-29
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]2019-11-29

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt organizeaza la data de 03.12.2019, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale de executie vacante de îngrijitor in cadrul Serviciului pentru Educaţie Timpurie Antepreşcolară.

Attachments:
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]2019-11-11
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]2019-11-11
Attachments:
Download this file (Centralizator.pdf)Centralizator.pdf[ ]2019-10-25
Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.pdf)Rezultate proba interviu.pdf[ ]2019-10-23
Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.pdf)Rezultate proba scrisa.pdf[ ]2019-10-21
Attachments:
Download this file (Proces verbal selectie dosare.pdf)Proces verbal selectie dosare.pdf[ ]2019-10-14

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt organizeaza la data de 21.10.2019, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant de îngrijitor in cadrul Serviciului pentru Educaţie Timpurie Antepreşcolară.

Attachments:
Download this file (Atribuțiile postului îngrijitor.docx)Atribuțiile postului îngrijitor.docx[ ]2019-10-07
Download this file (Bibliografie.docx)Bibliografie.docx[ ]2019-09-27
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]2019-09-27
Attachments:
Download this file (Procedura operationala consiliere etica.pdf)Procedura operationala consiliere etica.pdf[ ]2019-09-05