1. Acordarea indemnizației lunare copilului cu handicap grav se realizează în baza prevederilor:

* Legii nr. 448/ 2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

 

2. Beneficiază de o indemnizație lunară, în cuantum de 2.086 lei, părinţii sau, după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora.

* Indemnizaţia se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului, conform prevederilor legale în vigoare.

* În caz de handicap vizual grav se poate opta pentru asistent personal sau indemnizaţie de însoţitor.

 

3. În vederea obținerii dreptului la indemnizație lunară, persoanele îndreptățite vor depune la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în strada Ștefan cel Mare, nr. 5, următoarele documente:

· cerere tip;

· certificatul de naștere al copilului încadrat în grad de handicap;

· actul de identitate al reprezentantului legal;

· certificatul de încadrare în grad de handicap și anexele primite de la DGASPC;

· acordul scris de la DGASPC  Neamț cu optiunea de indemnizaţie;

 · extras de cont pe numele persoanei cu handicap, dacă se dorește ca indemnizația să fie virată într-un cont bancar.

*Documentele solicitate vor fi prezentate atât în original, cât și în copii, în vederea verificării și certificării acestora cu conformitatea.

 

4. Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap are următoarele obligaţii principale:

a) să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a persoanei cu handicap;

b) să respecte şi/sau să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap;

c) să însoţească persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu;

d) să se prezinte la solicitarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;

e) să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială;

f) să comunice direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială, precum şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

 

Precizări:

Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:

a) părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidenţial.