1.Ajutorul de urgență se acordă în conformitate cu prevederile:

• Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;

 H.G. nr. 1.154/ 2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune;

• HCL nr. 395/ 18.12.2019  privind stabilirea situațiilor deosebite și a situațiilor de necesitate pentru care se acordă ajutor de urgență din bugetul local începând cu anul 2020 și aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență cu criteriile de acordare.

 

2. Beneficiarii ajutorului de urgență:

Ajutoarele de urgenţă, în bani sau în natură, se acordă familiilor sau persoanelor singure, care au domiciliul/ resedința pe teritoriul municipiului Piatra-Neamț, și care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local.

 

3. Stabilirea și plata drepturilor:

Ajutoarele de urgență se acordă o singură dată într-o perioadă de 12 luni familiilor sau persoanelor singure, care au domiciliul/ resedința pe teritoriul municipiului Piatra-Neamț.

*Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi actele doveditoare se înregistrează la Registratura Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5.

*În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă, se va efectua ancheta socială la domiciliul/resedința solicitantului, pentru a constata dacă situaţiile de necesitate sau, dupa caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, se certifică.

*Dreptul la ajutorul de urgenţă se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

 

4. Dosarul pentru acordarea ajutorului de urgență trebuie să conțină următoarele documente:

a) actele de identitate atât al solicitantului, cât și ale membrilor familiei cu care locuiește;

b) acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/ persoană singură (adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net pentru luna anterioară depunerii cererii, inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații: adeverință care să ateste dacă se beneficiază de altă drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate);

c) adeverință de elev/ student, eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii,

d) procesul-verbal de constatare a incediului/  efectelor calamităților, întocmit de organele competente;

e) acte medicale din care să reiasă starea de sănătate a solicitantului (în cazul solicitării ajutorului pentru investigații medicale/ intervenții chirurgicale, asigurarea medicamentelor: rețete sau tratamente prescrise de medicul specialist, buletine de analize, scrisori medicale, etc.);

f) documente justificative privind cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, precum și cele necesare pentru obținerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenței domestice;

g) facturi fiscale/ chitanțe, în original, pe numele celui care a suportat cheltuielile de înmormântare;

h) documente justificative privind cheltuielile cu asistența medicală a victimelor violenței domestice care nu sunt asigurate medical;

i) chitanțe privind plata taxelor privind înscrirea în registrele de stare civilă și evidență a populației;

j) documente privind repatrierea corpului neînsuflețit;

k) documente privind eliberarea din penitenciar;

l) certificat de atestare fiscală, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3);

m) alte documente justificative care motivează necesitatea acordării ajutorului de urgență.

 

5. Precizări:

*În cazul în care solicitantul refuză să prezinte documentele necesare întocmirii dosarului sau informații pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că persoana nu îndeplinește condițiile acordării ajutorului de urgență.

*Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului de urgență, personalul de specialitate din cadrul Serviciului de Asistență Socială va informa solicitantul printr-o adresă în care se vor menționa motivele respingerii.

*Cuantumul ajutorului de urgență se va stabili prin dispoziția primarului, în limita sumelor aprobate în bugetul local, iar în termen de 5 zile de la notificarea solicitantului privind aprobarea cererii, se va efectua plata ajutorului de urgență.