Acordarea ajutorului de urgență

 

Ajutorul de urgenţă se acorda familiilor sau persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate precum:

-calamitati naturale determinate de cutremure, inundatii, explozii,avarii,alunecari sau prabusiri de teren, prabusiri ale unor constructii sau  instalatii, tornade, sau alte calamitati naturale sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici;

- incendii;                  

- accidente;

- necesitatea de internare, efectuarea de investigaţii medicale (analize, RMN, CT, etc.) in conformitate cu protocoalele terapeutice recomandate de medicii specialisti, pentru care decontarea de catre CAS nu este integrala;

- interventii chirurgicale, procurarea de medicamente sau tratamente post-operatorii in conformitate cu protocoalele terapeutice sau terapii recomandate de medici pentru care decontarea de catre CAS nu este integrala;

- achizitionarea de dispozitive de mobilitate sau tehnologii assistive (orteze/proteze/echipamente asistive, etc.) pentru care decontarea de catre CAS nu este integrala;

-costuri cu transportul/cazarea/hrana pentru persoana bolnava si/sau a insotitorului acestuia in vederea asigurarii investigarii/tratarii/recuperarii sau ameliorarii starii de sanatate;

-sustinerea persoanelor care au efectuat pedepse privative de libertate si care fac dovada ca au avut ultimul domiciliu pe raza municipiului Piatra Neamt si se afla in situatie temporara de dificultate;

-sustinerea elevilor si studentilor care urmeaza cursurile scolare sau universitare si se afla in situatia de dificultate cauzata de decesul unuia sau a ambilor parinti;

-asigurarea, în cazurile de violenţă domestică constatate în urma luării în evidenţă a victimei de către serviciile publice de asistenţă socială, a cheltuielilor cu întocmirea actelor juridice, precum şi cele necesare pentru obţinerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenţei domestice;

-asigurarea, din bugetul local, în cazurile de violenţă domestică constatate în urma luării în evidenţă a victimei de către serviciile publice de asistenţă socială, cheltuielile cu asistenţa medicală a victimelor violenţei domestice care nu sunt asigurate medical;

-sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei şi stare civilă;

BAZA LEGISLATIVĂ

·         Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

·         H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

·         HCL nr.395/18.12.2019  privind stabilirea situatiilor deosebite;

BENEFICIARI

Familiile sau persoanele singure, care au domiciliul/resedinta pe teritoriul municipiului Piatra Neamt, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi a altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

ACTE NECESARE:

·         acte doveditoare privind componenţa familiei;

·         acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;

·         proces-verbal de constatare a incediului;

·         acte doveditoare privind accidentul;

·         documente medicale justificative;

·         după caz, alte acte pentru dovedirea situaţiilor deosebite.

·         certificat de stare materiala eliberat de Directia de Taxe si Impozite

CONDIŢII DE ACORDARE:

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Muncipiului Piatra Neamt, din str. Stefan cel Mare, nr.5.
În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă, se va efectua ancheta socială la domiciliul/resedinta solicitantului,  pentru a constata dacă situaţiile de necesitate sau, dupa caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, se certifică.
Dreptul la ajutorul de urgenţă, se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

 

Acordarea  ajutorului pentru încălzirea locuinţei

  

Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

CONDITII DE ACORDARE

Ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare ale ajutorului social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si bunurile mobile si imobile din proprietate.
Familiile si persoanele singure depun individual cererile si declaratiile pe propria raspundere la registratura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi Cărbuni

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-800 lei

20

20

20 

 

Ajutorul pentru incalzire acordat beneficiarilor legii 416/2001:

-pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar.

CADRUL LEGAL: OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

ACTE NECESARE:

·         cerere si declaratie pe propria raspundere(tipizat);

·         actele  de identitate ale titularului  si ale  celorlalţi membri din familie, în copie;

·         contractul de închiriere, comodat, concesiune;

·         dovada veniturilor nete din luna anterioară depunerii cererii: adeverinţe de salariu, cupoane pensie, alocaţii, indemnizaţii,etc

·         certificat de înmatriculare pentru autoturismele deţinute de membrii familiei;

·         factura de gaz (încălzirea cu gaze naturale) ;factura de energie electrica (încălzirea cu energie electrica);

·         certificat de stare materiala de la Directia de Taxe si Impozite;

·         după caz, orice alte acte doveditoare privind  veniturile, bunurile, depozitele bancare sau componenţa familiei;

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării  ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Acordare ajutorului de înmormântare

 Aceasta forma de ajutor se acorda in cazul:

-decesului unei persoane beneficiare de ajutor social, a persoanelor fara adapost si/sau fara apartinatori si/sau fara venituri, inhumarea cadavrelor cu identitate necunoscuta, inhumarea  persoanelor care au decedat pe raza administrativ-teritoriala de competenta a municipiului Piatra Neamt, nu exista nici o persoana obligata sa dispuna in legatura cu inmormantarea sau persoana obligata se gaseste intr-un loc necunoscut ori nu isi indeplineste obligatia;

- decesului unei persoane în străinătate, care are domiciliul in Piatra Neamt, pentru repatriere, a cărei familie nu are posibilităţi să suporte costurile ridicate.

 

 

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ:

         Ajutorul de inmormantare se acordă pe bază de cerere (format propriu disponibil in registratura) însoţită de următoarele acte, după caz:
    a) certificatul de deces în copie;
    b) actul de identitate al solicitantului-copie;
    c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
    d) documente care atesta suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Cererea insotita de documentele justificative se depun la Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, din str. Stefan cel Mare, nr.5.

În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de inmormantare  se va efectua ancheta socială.
Dreptul la ajutorul de inmormantare se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

BAZA LEGISLATIVĂ: 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social, HCL nr. 395/18.12.2019   privind stabilirea situatiilor deosebite.

Efectuarea anchetelor sociale pentru admiterea persoanelor cu handicap intr-un centru public rezidential

 

CADRUL LEGAL:

         Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

         Hotararea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Documente necesare:

 

·         cerere (format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.5);

·         copie act de identitate solicitant;

·         copie act de identitate reprezentant legal;

·         copie a documentului care atesta incadrarea in grad de handicap;

·         documente doveditoare a situatiei locative (adeverinta de la Directia de Taxe si Impozite);

·         dovada veniturilor (cupon pensie, indemnizatie, etc.);

·         document de stare civila ( in copie) –certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de deces al sotului/sotiei( dupa caz), hotarare de divort( dupa caz);

·         fisa medicala de la medicul de familie ( in copie);

·         recomandarea de la medicul de familie/ specialist pentru centrul potrivit tipului, gradului de handicap;

·         certificat medico-legal de la Serviciul de Medicina Legala privind capacitatea de discernamant (daca este cazul);

·         cupon de pensie (daca este cazul);

·         decizie de tutela/curatela( daca este cazul);

·         decizie de punere sub interdictie judecatoreasca ( daca este cazul).

Efectuarea anchetei sociale pentru  incadrarea in grad de handicap

 

 CADRUL LEGISLATIV :

·         Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare ;

DOCUMENTE NECESARE :

·         cerere (format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, din str. Stefan cel Mare, nr.5) ;

·         copie act de identitate solicitant ;

·         referat medical (medicul specialist) ;

·         scrisoare medicala (medicul de familie).

 

BENEFICIARI: persoane adulte care se confrunta cu probleme de sanatate/persoane cu handicap

 

Acordarea cardului legitimaţie pentru locurile de parcare

Persoanele cu dizabilitati sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile de parcare.

DOCUMENTE NESESARE:

·         cerere ( format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.5);

·         act de identitate persoana cu handicap si reprezentant legal (copie);

·         certificat de incadrare in grad de handicap (copie);

·         o fotografie tip legitimatie a persoanei cu handicap.

CADRUL LEGAL:

·          Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

·          ORDIN nr. 223 din 16 iulie 2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap;

 

Acordarea abonamentului gratuit pentru transportul urban : veterani de razboi, vaduve de vetarani, persecutati politic, etnic, persoane care au satisfacut stagiul militar in cadrul detasamentului de munca, beneficiari de ajutor social care efectueaza ore de actiuni de interes local,parintii beneficiari de ajutor social care insotesc copiii la gradinita si in clasa a I-a si prescolarii si insotitorii acestora care provin din familii ale caror familii nete lunare pe membru de familie se situeaza pana la 1000 lei si care beneficiaza de servicii sociale in cadrul centrelor sociale ale Primariei municipiului Piatra Neamt

 

CADRUL LEGISLATIV :

         Legea 44/1994

         Legea 448/2006

         Legea 189/2002

         OUG 105/1999

         Legea 309/2002

         HCL 308/2020

 

DOCUMENTE NECESARE : 

·         cerere (format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.5);

·         act de identitate (copie) ;

·         legitimaţie de veteran de război (copie) ;

·         documentul care atesta calitatea de persecutat /deportat sau ca a satisfacut stagiul militar in cadrul detasamentului de munca ;

·         fotografie tip legitimatie.

Acordarea   indemnizatiei persoanei cu handicap grav

 

CADRUL LEGISLATIV: Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: copii, adulţi încadraţi în grad de handicap grav

ACTE NECESARE:

·         cerere (format propriu ) disponibil in registratura

·         copie act identitate persoana cu handicap

·         copie act identitate reprezentant legal

·         certificatul de încadrare în grad de handicap

·         acordul scris de la DGASPC  Neamt cu optiunea indemnizaţie

·         extras de cont pe numele persoanei cu handicap

 

              Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului

 

CADRUL LEGISLATIV:

         OUG 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

         HG 52 / 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

BENEFICIARI:

·         oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;

·         persoana care a adoptat copilul;

·         persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;

·         persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;

·         asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;

·         persoana care a fost numită tutore al copilului.

Beneficiarii trebuie să fi realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, sau să îndeplinească una sau mai multe din condiţiile enumerate mai jos, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela:

·         şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

·         a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

·         s-a aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă,  în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;

·         a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

·         a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;

·         a beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;

·         se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

·         a beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;

·         a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;

·         se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

·         are calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

·         a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;

·         frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale si cercetării științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

·         se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

·         se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;

·         se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

·         se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

·         se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

·         se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

·         a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;

·         se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

Prin venituri profesionale impozabile, conform Codului Fiscal, se înţelege:

VENITURI DIN SALARII

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.
Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

·         indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

·         indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

 VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

a) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
b) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii.
c) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.
d) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provenite din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ

Veniturile din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură sunt venituri din următoarele activităţi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
d) valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008;
e) studiul pădurilor și plantațiilor de arbori;
f) creșterea, reproducerea și îmbunătățirea calitativă și cantitativă a populațiilor piscicole în apele naturale și în cele amenajate;
g) selecția, furajarea, fluctuația populațiilor piscicole, exploatarea și reglementarea pescuitului, paza, importul de icre embrionate, lapți conservați sau pești.

IMPORTANT:

Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de angajator, etc. (pentru care nu se plătesc asigurări sociale), va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora (în cazul în care sunt cumulate cu veniturile din salarii se va menționa acest lucru);
În situaţia în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, se va utiliza formularul de cerere (
tipizat).
             Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel depăşeşte de cinci ori cuantumul minim al unei indemnizaţii stabilite prin lege, respectiv 6250 lei.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN CAZUL VENITURILOR SALARIALE :

-cerere tip (tipizat ) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
-actul de identitate al solicitantului (copie);
-actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
-certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie), hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie), după caz;
-certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
-certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
-adeverință eliberată de angajator (tipizat) (original) din care să rezulte că persoana îndreptățită:
a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, timp de 12 luni, în ultimile 24 luni anterior nașterii copilului;
nivelul lunar al acestora (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă);
prima și ultima zi de concediu de maternitate;
data împlinirii celor 42 zile reprezentând concediul de lăuzie;
prima zi de concediu de creștere a copilului.
-pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban;                                                                                      -dovada suspendării activităţii / încetării activităţii (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional), după caz (copie);
-declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună) (original)( dupa caz);

PENTRU TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE ÎN COPIE TREBUIE PREZENTAT ŞI ORIGINALUL PENTRU CONFORMITATE

 Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN CAZUL VENITURILOR REALIZATE DIN DREPTURI DE AUTOR ŞI DREPTURI CONEXE DREPTULUI  DE AUTOR:

-cerere tip (tipizat ) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
-actul de identitate al solicitantului (copie);
-actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
-certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
-certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
-certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
-declaraţia unică şi adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
-adeverinţă care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile din drepturi de autor şi tabel explicit cu:
-venitul brut pe fiecare lună;
-contribuţiile sociale reţinute (C.A.S., şomaj, etc.);
-impozitul reţinut se menţionează atât procentul reţinut cât şi valoarea acestuia;
-venitul net pe fiecare lună, pentru anul naşterii copilului.
-contractul pe drepturi de autor (copie);
-dovada suspendării activităţii (decizie, act adiţional, etc) (copie);
-declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta A.JP.I.S. Neamt, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia Financiară;
-declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună).
-pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban.                                                                            

PENTRU TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE ÎN COPIE TREBUIE PREZENTAT ŞI ORIGINALUL PENTRU CONFORMITATE.

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN CAZUL VENITURILOR OBŢINUTE DIN EXERCITAREA PROFESIILOR MEDICALE, DE AVOCAT:

-cerere tip (tipizat ) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
-actul de identitate al solicitantului (copie);
-actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
-certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
-certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
-certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi (copie);
-declaraţia unică şi adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
-dovada înreruperii activităţii (adeverinţă eliberată de barou / instituţia competentă);
-declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta A.J.P.I.S Neamt, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia Financiară;
-declarația mamei privind concediul de maternitate sau (după caz) adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună).
-pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban;                                                        

PENTRU TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE ÎN COPIE TREBUIE PREZENTAT ŞI ORIGINALUL PENTRU CONFORMITATE.

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN CAZUL VENITURILOR REALIZATE DIN CONVENŢII CIVILE, CONTRACTE DE COMISION SAU ALTE VENITURI ASIMILATE SALARIILOR :

-cerere tip (tipizat ) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
-actul de identitate al solicitantului (copie);
-actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
-certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
-certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
-certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi (copie);
-declaraţia unică şi adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
-dovada suspendării activităţii (decizie, act adiţional, etc) (copie);
Contractul (copie);
-declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta A.J.P.I.S Neamt, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de Administraţia financiară;
-declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună).
-pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban.

PENTRU TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE ÎN COPIE TREBUIE PREZENTAT ŞI ORIGINALUL PENTRU CONFORMITATE.

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN CAZUL VENITURILOR OBŢINUTE CA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ :

-cerere tip (tipizat) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
-actul de identitate al solicitantului (copie);
-actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
-certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
-certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
-certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi (copie);                                                           -copie Autorizatie de functionare ;                                                                                                                      -copie Certificat de inregistrare a firmei;
-declaraţia unică şi adeverinţa cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului);
Rezoluţia de la Camera de Comerţ cu privire la suspendarea activităţii (copie);
-declaraţia pe propria răspundere că în anul următor va prezenta A.J.P.I.S. Neamt, în termen de 30 zile de la comunicare, dovada cu privire la veniturile efectiv realizate, eliberată de administraţia financiară,
-declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate (în cazul în care a beneficiat de concediu de maternitate adeverinţa va conţine perioada concediului de maternitate şi sumele primite pe fiecare lună);
-pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban.

PENTRU TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE ÎN COPIE TREBUIE PREZENTAT ŞI ORIGINALUL PENTRU CONFORMITATE.

Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil (suspendarea activităţii) sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII DOSARULUI PENTRU INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN CAZUL PERSOANELOR CARE ÎN 12 LUNI DIN ULTIMII 2 ANI ANTERIORI NAŞTERII COPILULUI AU URMAT CURSURILE DE ZI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR / UNIVERSITAR / POSTUNIVERSITAR:

-cerere tip (tipizat ) pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi (original);
-actul de identitate al solicitantului (copie);
-actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
-certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
-certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie);
-certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
-adeverinţe cu veniturile realizate, eliberată de administraţia financiară (pentru anul anterior naşterii copilului și pentru anul de naștere al copilului)(dupa caz);
-adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor de zi fără întrerupere, în anul anterior și în anul nașterii copilului;
-pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban.

PENTRU TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE ÎN COPIE TREBUIE PREZENTAT ŞI ORIGINALUL PENTRU CONFORMITATE.

Termenul de depunere: cel mult 60 zile de la data naşterii copilului.

ALTE ACTE DOVEDITOARE PENTRU STABILIREA DREPTULUI LA INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI NECESARE SOLICITANŢILOR CARE SE AFLĂ ÎN PERIOADE ASIMILATE, DUPĂ CAZ:

-dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate;
-dovada eliberată de Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
-dovadă eliberată de Administraţia Financiară;
-dovada eliberată de casele teritoriale de pensii( stagiul de cotizare);
-diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior;
-dovada eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate;
-livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită sau de structurile militare ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective;
-dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, sau, după caz, realizarea de venituri profesionale dobândite în urma activităţilor salariale ori independente, inclusiv veniturile provenite din perioadele de şomaj şi concedii medicale;
-dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că acesta s-a aflat în perioada de maxim 3 luni de la încetarea ununi contract de muncă pe perioadă determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată la același angajator, considerate contracte succesive;

ÎN CAZUL SUPRAPUNERII NAŞTERILOR:

SUPRAPUNEREA DREPTURILOR – situaţia în care persoana beneficiară naşte unul sau mai mulţi copii pe perioada acordării indemnizaţiei de creştere a copilului, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Pe perioada suprapunerii drepturilor, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de 1250 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri care se depune la A.J.P.I.S Neamt.

Acte necesare:

·         cerere (tipizat );

·         act identitate solicitant (copie şi original);

·         certificatele de naștere ale copiilor (copii şi originale).

·         actul de identitate al celuilalt părinte (copie şi original)

Termen de depunere: 60 zile de la data naşterii celui de al doilea copil dar până la data împlinirii primului copil a vârstei de 2 ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap.

CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA PENTRU CEL DE-AL DOILEA PĂRINTE

În cazul în care ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună.

Astfel:

·         dacă celălalt părinte nu solicită dreptul, are obligaţia de a anunţa situaţia, în scris, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt. În situația în care persoana îndreptățită nu anunță, concediul și indemnizația sau, după caz, acordarea stimulentului de inserție se reduc din oficiu cu o lună.

·         dacă celălat părinte va solicita dreptul, acesta va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Prevederile pentru concediul şi indemnizaţia pentru cel de-al doilea părinte nu se aplică în următoarele situaţii:

·         stimulentul de inserţie este solicitat de persoana îndreptăţită (primul părinte) cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

TERMENE REFERITOARE LA ACORDAREA DREPTULUI LA INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI

 Dreptul se acordă:

 - incepând cu ziua următoare celei în care încetează concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile de la data naşterii copilului) şi s-a suspendat activitatea profesională, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 de zile de la acea dată.

-incepând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate (eleve/studente, tata – în cazul in care mama nu îndeplinește condițiile de acordare a indemnizației pentru creşterea copilului), dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.

-incepând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile de la acea dată.

Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii, fără a mai fi luată în considerare data suspendării activităţii.

INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI (2-3ANI) COPIL CU DIZABILITATE

Dreptul se acordă:

·         prin prelungirea perioadei de acordare în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului și copilul este încadrat în grad de handicap în perioada in care solicitantul beneficiaza de dreptul la concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dacă cererea este depusă înainte de încetarea dreptului anterior;

·         de la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani şi pentru acesta/aceştia a fost acordat anterior concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la această data;

·         pentru solicitarea indemnizaţiei lunare de creştere a copilului  (2-3ani) (copil cu dizabilitate) se va întocmi un dosar ce va conţine pe lângă documentele menţionate anterior, aferente fiecărei categorii profesionale din care face parte solicitantul sau, după caz, perioadele asimilate realizate, certificatul copilului de încadrare în grad de handicap si se va depune la Registratura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt;

·         de asemenea, decizia privind suspendarea activităţii va fi întocmită pentru perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap fără să depăşească vârsta de 3 ani a copilului.

CUANTUMURI:

INDEMNIZAŢIE LUNARĂ CREŞTERE COPIL:

0-2 ANI: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1250 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei;
• 0-3 ANI: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1250 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei.

DOCUMENTELE SE DEPUN LA:

Sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, din strada Stefan cel Mare nr.5.

 Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt înregistrează dosarele privind acordarea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului şi le transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt în vederea stabilirii sau, după caz, respingerii dreptului şi efectuării plăţii acestuia.
Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt are sediul în B-dul Traian, bl. A4, parter.
IMPORTANT:

• beneficiarul drepturilor trebuie să comunice Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt Neamt orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia;
• pentru orice alte informaţii referitoare la stabilirea drepturilor ori plata acestora (termene, modalităţi de plată etc.), precum şi comunicarea modificărilor (schimbarea domiciliului, decesul etc.) vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt;
• in situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru drepturile reglementate de O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

Acordarea stimulentului de insertie

 

CADRUL LEGISLATIV:

-OUG 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

-HG 52 / 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

BENEFICIARI:

oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
• persoana care a adoptat copilul;
• persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei;
• persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
• asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
• persoana care a fost numită tutore al copilului.

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Perioade asimilate:

şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
– a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
– s-a aflat în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
– a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănatate prevăzute de O.U.G. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sanatate;
– a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea imbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată;
– a beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
– se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
– a beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
– a beneficiat de concediu fără plata pentru creşterea copilului;
– se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, aşa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
– are calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– a efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
– frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar, inclusiv în cadrul programului „A doua şansă”, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale si Cercetării Științifice, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
– se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
– se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
– se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
– se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
– se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
– se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
– a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;
– se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

ACTE NECESARE în vederea depunerii dosarului pentru acordarea dreptului la stimulent de inserţie:

1.  cerere tip (tipizat) pentru acordarea stimulentului de inserţie semnată de ambii părinţi (original);
2. actul de identitate al solicitantului (copie);
3. actul de identitate al celuilalt părinte (copie);
4. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicit dreptul, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență (copie);
5. certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere (copie;
6. certificatul de căsătorie (copie) în cazul părinţilor căsătoriţi;
7. adeverinţă tip eliberată de către actualul/fostul angajator, după caz, cu privire la veniturile realizate anterior naşterii copilului, perioada concediului de maternitate şi data reluării activităţii (original) (
tipizat );
8. pentru plata în cont bancar – dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban.

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate.

TERMENE DE DEPUNERE A CERERII ŞI ALE ACORDĂRII DREPTULUI LA STIMULENT DE INSERŢIE

Dreptul se acordă:

 

• incepând cu data de la care se reia activitatea profesională şi încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului (la cerere), pentru beneficiarii care au avut stabilit dreptul la indemnizaţie, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 30 de zile de la acea dată.

În celelalte cazuri stimulentul de inserţie se acordă după cum urmează:

·          incepând cu data naşterii copilului, pentru persoanele care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la acea dată.

·          incepând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 zile lucrătoare de la acea dată.

·          incepând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de cel mult 60 de zile de la acea dată.

 Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii, fără a mai fi luată în considerare data suspendării sau, după caz, a reluării activităţii.

IMPORTANT

Pentru persoanele care obțin venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului se prelungește astfel:
- până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
- până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap;

CUANTUM STIMULENT DE INSERŢIE:

650 lei/lunar

DOCUMENTELE SE DEPUN LA:

Registratura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt din Str. Stefan cel Mare, nr.5
Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt înregistrează dosarele de acordare a dreptului la stimulent de inserţie şi le transmite
Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt în vederea stabilirii sau, după caz, respingerii dreptului şi efectuării plăţii acestuia.
IMPORTANT:

•beneficiarul drepturilor trebuie să comunice Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia;
•pentru orice alte informaţii referitoare la stabilirea drepturilor ori plata acestora (termene, modalităţi de plată etc.), precum şi comunicarea modificărilor (schimbarea domiciliului, decesul etc.) vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamt;
•in situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru drepturile reglementate de O.U.G. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

Acte necesare si conditii privind acordarea venitului minim garantat (ajutor social)

 

CADRUL LEGISLATIV ÎN VIGOARE

·         Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare si  H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:

Persoana singura = 0.283 x ISR = 142 lei 
Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei 
Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei
Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu
0.073 x ISR.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. 

  ACTE NECESARE DEPUNERII AJUTORULUI SOCIAL

·         cerere și declarație pe proprie răspundere(formular tipizat)

·         actele de identitate ale solicitanților(copie)

·         certificatele de naștere ale copiilor(copie)

·         certificatul de căsătorie sau livretul de familie

·         hotarâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii( dupa caz)

·         actul din care să rezulte calitatea solicitantului  de tutore sau curator( dupa caz)

·         acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o forma de invățământ( dupa caz)

·         acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate( dupa caz)

·         adeverința de la Agentia Locala pentru Ocuparea  Forței de Muncă din care să reiasă că solicitantul nu a refuzat nejustificat un loc de muncă sau un program de formare profesională( dupa caz)

·         adeverință medicală din care să reiasă incapacitatea temporara de muncă a beneficiarului

·         venituri nete realizate (adeverința privind salariul net, cupoane de pensie, indemnizatie de șomaj, etc) ( dupa caz)

·         certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile si imobile din proprietate eliberat de Directia de Taxe si Impozite, cladirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr 1B;

·         Adeverinţă privind veniturile eliberata de Administratia Finantelor Publice Neamt, din B-dul Traian, nr.19 bis.;

 

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:

- adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă, precum si dovada participarii la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

 Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului. Ca măsură prealabilă soluţionării cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situaţia ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia. Cuantumul ajutorului social se majorează cu 15%, o singură dată, dacă un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că:

- lucrează pe bază de contract individual de muncă,

- are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

În ipoteza în care familia astfel cum e definită de lege, locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare neterealizate în comun de persoanele din gospodărie. Dacă această sumă nu se poate determina fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

 

    Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:

                                                 167,333 x cuantum ajutor social
    Număr de ore de muncă = --------------------------------------
                                                Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 

Dovada incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, a pierderii totale ori parţiale a capacităţii de muncă se face cu următoarele documente:

- decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

- certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

- certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.

- adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni e determină incapacitate temporară de muncă.

 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

 

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:


  a) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
  f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
  g) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

 

Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social.
În situaţia prevăzută mai sus, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.

 

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

 

 Dreptul la ajutorul social,  se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat următoarele situaţii:

- dacă nu prezintă trimestrial adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;

- dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local ;

- când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;

-  când agenţia teritorială constată, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social 

- în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social 

- în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

 

Reluarea dreptului ajutorului social se face prin dispozitie a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege 

 Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii:

- nedeclararea in termen de 15 zile a veniturilor realizate din alte surse;

-dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute de lege;

- refuzul repetat de doua ori de a presta activitatile sezoniere de catre persoanele apte de munca;

- dacă dreptul la ajutor social a fost suspendat şi în termen de 3 luni de la data suspendării  nu au fost depuse documentele prevăzute de lege şi nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local;

- dacă în urma verificării se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;

- dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

    

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

       1. Prezentarea trimestriala a adeveriţei eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncăde către persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, care să ateste următoarele:

a) că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă;

b) că nu au refuzat un loc de muncă;

 c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi după caz, că participă la un program de pregătire profesională.

Precizăm că în perioada participării la un program de pregătire profesională, persoana aptă de muncă este exceptată de la îndeplinirea obligaţiei de a efectua lucrările şi acţiunile de interes local.

     2. Comunicarea, în scris, a oricărei modificari cu privire la domiciliu, venituri şi componenţa familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

     3.Efectuarea lunara a orelor de actiuni de interes local de catre beneficiarii de ajutor social, persoane apte de munca.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunurii mobile

1

Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animaleşi/saupăsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentrufamilie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

 

Alocația pentru susținerea familiei

    

 CADRUL LEGISLATIV:
- Legea nr. 277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

TITULAR – reprezentantul familiei, care întocmeşte cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei.

BENEFICIARI - Familia formata din sot, sotie si copii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI DE SUSTINEREA FAMILIALA

Familiile cu ambii parinti cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

         1 copil – 82 LEI

         2 copii – 164 LEI

         3 copii – 246 LEI

         4 sau mai mulţi copii – 328 LEI

 Familiile cu ambii parinti cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

         1 copil – 75 LEI

         2 copii – 150 LEI

         3 copii – 225 LEI

         4 sau mai mulţi copii – 300 LEI

Familiile cu un parinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

         1 copil - 107 LEI

         2 copii – 214 LEI

         3 copii – 321 LEI

         4 sau mai mulţi copii – 428 LEI

Familiile cu un parinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

         1 copil – 102 LEI

         2 copii – 204 LEI

         3 copii – 306 LEI

         4 sau mai mulţi copii – 408 LEI


STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Alocaţia de sustinere a familiei se acordă lunar pe bază de cerere şi declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia.

 OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR

         Familiile care beneficiază de alocaţie de sustinere familiala au obligaţia să comunice în scris primarului în termen de maximum 5 zile orice modificare cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de aceştia.

Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.

 

RESPINGERE/ÎNCETARE/ MODIFICARE DREPT

 RESPINGERE – venituri lunare pe membru de familie mai mari de 530 lei şi refuzul de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale.

ÎNCETARE – beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale de acordare a dreptului.

 Acte necesare:

         copie acte de identitate, pentru toti membrii familiei cu varste peste 14 ani;

         copie certificate de nastere, pentru toti membrii familiei;

         copie certificat de casatorie, copie livret de familie, copie certificat grad de handicap (dupa caz);

         adeverinta de salariu (venit net) / Cupon de pensie / Cupon de somaj / Alte indemnizatii;

         certificat de atestare fiscala sot si sotie, eliberat de Directia de Taxe si Impozite);

         adeverinta de elev in care sa fie specificate nota la purtare si daca elevul are absente;

         cerere tip completata personal;

         dosar cu sina.

Precizari: La depunerea dosarului trebuie prezentate toate actele în original!

Venitul lunar net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 530 lei.

La depunerea dosarului toate actele trebuie să fie eliberate in luna depunerii dosarului (adeverinţe elev/salariu/cupon pensie/şomaj/alte indemnizaţii, certificate fiscale şi de rol).

In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta  familiei si /sau a veniturilor realizate de acestia, titularul alocatiei are obligatia ca in termen de maxim 15 zile sa comunice modificarile intervenite. 

 

    

Alocația de stat

Se acordă:

1. conform prevederilor  Legii nr.61 / 22.09.1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată.

2. conform Hotărârii nr. 577 / 28.05.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii.

Titular şi beneficiar

Titular al dreptului de alocație de stat pentru copii este copilul in vârstă de până la 18 ani, iar alocația se plătește unuia dintre părinți, în baza acordului acestora, în calitate de beneficiari.

Cuantum

·         427 lei / lună, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani (și pentru copiii încadrați într-un grad de handicap);

·         214 lei pentru copiii mai mari de 2 ani, până la împlinirea vârstei de 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit 18 ani, conform legii. 

 

Condiții

1. alocaţia de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate in condiţiile legii, până la terminarea acestora. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii (cu excepția tinerilor care repetă anul școlar din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical).

2. beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Stabilirea și plata drepturilor

·         Stabilirea dreptului la alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept.

·         După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

·         Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

·         În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii in care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

·         Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

 

Acte necesare

·         cerere tip completată personal;

·         certificat de naștere pentru copil - copie si original;

·         actele de identitate ale ambilor părinți - copie si original;

·         act de identitate pentru copilul peste 14 ani - copie si original;

·         pentru copiii născuți în afara țarii se va prezenta o declarație notarială din partea ambilor părinți/reprezentanților legali ai acestora care să ateste că nu primesc drepturi bănești pentru minorii născuți în străinătate din partea respectivului stat.

·         dosar cartonat cu șină.

 

Notă: pentru virarea alocației de stat într-un cont bancar, se va ataşa un extras de cont (deschis în lei la o instituție bancară de pe teritoriul României), cu semnătura şi ştampila băncii. Copilul sau reprezentantul legal al acestuia trebuie să fie titularul contului în care se solicit virarea alocațeiei de stat pentru copii.

                       

Stimulentul educaţional, sub formă de tichete sociale

 

Se acordă:

1. Conform Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate;

2. potrivit Hotărârii nr. 15 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar  a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.

 

Titular

Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. Benefiază de acest drept copiii din familii defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reşedinţa în România. Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;

 

Cuantum

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educaţional este de 100 lei (0,2 ISR,) pentru fiecare copil înscris la grădiniţă, beneficiar al stimulentului educaţional. Titularul poate utiliza tichetul social pentru grădiniţă în perioada de valabilitate, numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.

 

Condiții

Stimulentul se acordă numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar. Venitul net pe membru de familie trebuie sa se incadreze în limita  maxima de 530 lei.

IMPORTANT

 Se interzic titularului:

    a) solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul social pentru grădiniţă, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;
    b) comercializarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii;

    c) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite şi nu au afişate la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;

    d) utilizarea tichetelor sociale pentru grădiniţă pentru achiziţionarea altor produse decât alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.

 

 

Stabilirea și plata drepturilor

Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă. Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-iunie.

 

Acte necesare:

- Cerere tip completată personal;

- acte de identitate, pentru toti membrii familiei copie și original;

- certificat de casatorie, livret de familie, certificat grad de handicap (după caz)

- dovada veniturilor : adeverinta de salariu (venit net), cupon de pensie, cupon de somaj,  alte indemnizatii;

- certificat de stare materială eliberată eliberat de Direcția de Taxe și Impozite locale a municipiului Piatra Neamț;

- adeverință care să ateste faptul că minorul pentru care se solicită dreptul este înscris într-o formă de învățământ preșcolar ;

- dosar cu șină.

 

Lapte praf gratuit pentru sugari


Se acordă:

1. în temeiul Legii nr. 321 din 26 iunie 2001privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni;

2. conform Ordinului nr. 1253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

1. în conformitate cu Ordinul MS/MAI nr. 380/106/2011 privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 267/1253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001, acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern.

 

Beneficiari:

Laptele praf, formulă pentru sugari, se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie, numai pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

 

Cantitate: eliberată este cea înscrisă în rețeta emisă de către medicul de familie al beneficiarului și a tabelului primit de la Direcția de Sănătate Publică Neamț privind necesarul de lapte praf solicitat de către medicii de familiei din zona municipiului Piatra Neamț.

 

Condiții:

 Beneficiază de lapte praf gratuit sugarii  care se încadrează în următoarele criterii:

a) cu mame care prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, caşexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie, eclampsie, scleroză în plăci, insuficienţă renală, hepatică sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticonvulsivante, anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau dependenţă de alcool, tutun care determină intoxicaţii ale copilului);

b) copii sănătoşi la care se constată o creştere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului vârstei), datorită absenţei laptelui matern. Creşterea nesatisfăcătoare a copilului va fi consemnată în fişa de consultaţie medicală a acestuia, după evaluarea, de către medicul de familie/medicul specialist pediatru sau neonatolog, a tehnicii de alăptare şi a curbei ponderale. Decizia privind acordarea laptelui praf se ia numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

1) copilul nu a recuperat greutatea de la naştere după două săptămâni de viaţă;
2) copilul cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 500 g/lună;
3) copilul cu vârsta mai mare de 8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 250 g/lună;

c) copil adoptat sau aflat în familie de plasament;

d) cu mamă decedată. 

 

Acte necesare:

- act de identitate părinte și copil;

- rețetă eliberată de medicul de familie al beneficiarului.

 

 

Ancheta socială necesară la încadrarea copilului într-un grad de handicap, se întocmește pentru completarea dosarului necesar la DGASPC Neamț, conform Ordinului 1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

     Acte necesare:

- acte de identitate ale membrilor familiei copilului pentru care se solicită efectuarea anchetei sociale, copie și original;

- fişa medicală sintetică eliberată de către medicul de familie;
- certificatul medical tip A5 eliberat de către medicul specialist curant;
- copii ale documentelor medicale adiţionale;
- fişa de evaluare psihologică, atunci când este cazul;
- fişa psihopedagogică, atunci când este cazul;.

Observații: ancheta socială menționată mai sus se întocmește și pentru obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională a copilului cu dizabilități.

 

 

Notificarea părintelui care urmează să plece la muncă în străinătate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,  persoanele care au copii minori în îngrijire şi doresc să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de aceștia. Notificarea trebuie sa contină, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.

Persoana desemnată trebuie sa facă parte din familia extinsă, adică sa fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să îndeplinească condițiile materiale si garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei în întreținerea careia va rămâne copilul, se efectuează de către instanța de tutelă. Acordul persoanei desemnate se exprimă de catre aceasta, personal, în fața instantei.

Având în vedere cele menţionate, persoanele care notifică intenţia de a pleca la muncă în străinătate, vor depune la sediul instituției noastre următoarele documente:

– notificare (declaraţie-tip), care se completează la sediul Direcției de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț

– copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;

– copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;

– copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii;

– sentinţă judecătorească privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti (dupa caz).

 

IMPORTANT: nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

  

 

 

Attachments:
Download this file (Acordul-pacientului-informat.pdf)Acordul pacientului informat[ ]289 kB
Download this file (Acte necesare acordare ajutor de urgenta.pdf)Acte necesare acordare ajutor de urgenta.pdf[ ]369 kB
Download this file (Acte necesare Indemnizatie crestere copil.pdf)Acte necesare Indemnizatie crestere copil.pdf[ ]516 kB
Download this file (Acte necesare pentru alocatie sustinere familie.pdf)Acte necesare pentru alocatie sustinere familie.pdf[ ]536 kB
Download this file (Acte necesare pentru dosarul de ajutor social L.416 din 2001.pdf)Acte necesare pentru dosarul de ajutor social L.416 din 2001.pdf[ ]453 kB
Download this file (Anexa cerere Indemnizatie crestere copil.pdf)Anexa cerere Indemnizatie crestere copil.pdf[ ]217 kB
Download this file (Cerere acordare alocatie de stat pentru copii.pdf)Cerere acordare alocatie de stat pentru copii.pdf[ ]111 kB
Download this file (Cerere acordare indeminzatie persoana cu handicap grav.doc)Cerere acordare indeminzatie persoana cu handicap grav.doc[ ]30 kB
Download this file (Cerere acordare produse de igiena POAD.doc)Cerere acordare produse de igiena POAD.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere acordare servicii Adapost de noapte.doc)Cerere acordare servicii Adapost de noapte.doc[ ]28 kB
Download this file (Cerere acordare servicii la Cantina Sociala.docx)Cerere acordare servicii la Cantina Sociala.docx[ ]15 kB
Download this file (Cerere acordare servicii sociale la Centrul Social Impreuna.doc)Cerere acordare servicii sociale la Centrul Social Impreuna.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere acordare servicii sociale la Centrul Social Pietricica.doc)Cerere acordare servicii sociale la Centrul Social Pietricica.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere aordare servicii de ingrijire la domiciliu.doc)Cerere aordare servicii de ingrijire la domiciliu.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere efectuare ancheta sociala necesara la comisia de expertiza.doc)Cerere efectuare ancheta sociala necesara la comisia de expertiza.doc[ ]28 kB
Download this file (Cerere eliberare card - legitimatie de parcare persoana cu handicap.doc)Cerere eliberare card - legitimatie de parcare persoana cu handicap.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere Indemnizatie crestere copil.pdf)Cerere Indemnizatie crestere copil.pdf[ ]745 kB
Download this file (Cerere legitimatie de transport.doc)Cerere legitimatie de transport.doc[ ]34 kB
Download this file (Cerere-acordare-ajutor-social.pdf)Cerere-acordare-ajutor-social.pdf[ ]1734 kB
Download this file (Cerere-acordare-alocatie-sustinere-familie.pdf)Cerere-acordare-alocatie-sustinere-familie.pdf[ ]1734 kB
Download this file (Cerere-ajutor-urgenta.pdf)Cerere-ajutor-urgenta.pdf[ ]814 kB
Download this file (Cerere-modificare-ajutor-social.pdf)Cerere-modificare-ajutor-social.pdf[ ]832 kB
Download this file (cerere-tichete-sociale-gradinita (1).pdf)cerere-tichete-sociale-gradinita (1).pdf[ ]795 kB
Download this file (declaratie pentru indemnizatie crestere copil.jpg)declaratie pentru indemnizatie crestere copil.jpg[ ]730 kB
Download this file (Documente acordare alocatie de stat pentru copii.pdf)Documente acordare alocatie de stat pentru copii.pdf[ ]385 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.pdf)Procedura operaţională privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.pdf[ ]548 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.pdf)Procedura operaţională privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.pdf[ ]555 kB
Download this file (Procedură operaţională privind acordarea de servicii psihologice în cadrul Centrului de zi pentru preşcolari Castani.pdf)Procedură operaţională privind acordarea de servicii psihologice în cadrul Centrului de zi pentru preşcolari Castani.pdf[ ]516 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.pdf)Procedura operaţională privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.pdf[ ]1156 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea dreptului la ajutorul siocial şi monitorizarea întrunirii condiţiilor de acordare.pdf)Procedura operaţională privind acordarea dreptului la ajutorul siocial şi monitorizarea întrunirii condiţiilor de acordare.pdf[ ]1409 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea dreptului la indemnizaţie persoanelor cu handicap grav şi monitorizarea întrunirii condiţiilor de eligibilitate.pdf)Procedura operaţională privind acordarea dreptului la indemnizaţie persoanelor cu handicap grav şi monitorizarea întrunirii condiţiilor de eligibilitate.pdf[ ]772 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea serviciilor sociale în Centrul Social Împreună.pdf)Procedura operaţională privind acordarea serviciilor sociale în Centrul Social Împreună.pdf[ ]1308 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale.pdf)Procedura operaţională privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale.pdf[ ]781 kB
Download this file (Procedura operaţională privind efectuarea anchetelor sociale.pdf)Procedura operaţională privind efectuarea anchetelor sociale.pdf[ ]808 kB
Download this file (Tichete.pdf)Tichete.pdf[ ]3134 kB