Acordarea ajutorului de urgență

 

Ajutorul de urgenţă se acorda familiilor sau persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local, cauzate de: interventii chirurgicale, investigatii medicale de specialitate, tratamente medicale necompensate de casa de asigurari de sanatate pentru probleme medicale deosebite, dispozitive medicale, decesul unei persoane beneficiare de ajutor social, a persoanelor fara adapost, fara apartinatori si fara venituri, a cadavrelor cu identitate necunoscuta stabilite prin hotărâre a consiliului local.

BAZA LEGISLATIVĂ

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
 • HCL nr.18/22.01.2016  privind stabilirea situatiilor deosebite;

BENEFICIARI

Familiile sau persoanele singure, care au domiciliul/resedinta pe teritoriul municipiului Piatra Neamt, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

ACTE NECESARE:

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;
 • Proces-verbal de constatare a incediului;
 • Acte doveditoare privind accidentul;
 • Documente medicale justifictive;
 • După caz, alte acte pentru dovedirea situaţiilor deosebite.

CONDIŢII DE ACORDARE:

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Muncipiului Piatra Neamt, din str. Stefan cel Mare, nr.5.
În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă, se va efectua ancheta socială la domiciliul/resedinta solicitantului, pentru a constata dacă situaţiile de necesitate sau, dupa caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure, se certifică.

Dreptul la ajutorul de urgenţă, se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

 

Acordarea  ajutorului pentru încălzirea locuinţei

 

 

Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI.

CONDITII DE ACORDARE

Ajutorul pentru incalzirea locuintei pentru familiile si persoanele singure, altele decat cele beneficiare ale ajutorului social stabilit in conditiile Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda pe baza cererii si declaratiei pe propria raspundere, insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si bunurile mobile si imobile din proprietate.
Familiile si persoanele singure depun individual cererile si declaratiile pe propria raspundere la registratura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :

 Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi Cărbuni

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-615 lei

20

16

48 

Ajutorul pentru incalzire acordat beneficiarilor legii 416/2001

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar

CADRUL LEGAL: OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare

ACTE NECESARE:

 • Cerere si declaratie pe propria raspundere(tipizat);
 • Actele  de identitate ale titularului  si ale  celorlalţi membri din familie, în copie;
 • Contractul de închiriere, comodat, concesiune;
 • Dovada veniturilor nete din luna anterioară depunerii cererii: adeverinţe de salariu, cupoane pensie, alocaţii, indemnizaţii,etc
 • Certificat de înmatriculare pentru autoturismele deţinute de membrii familiei;
 • Factura de gaz (încălzirea cu gaze naturale) ;factura de energie electrica (încălzirea cu energie electrica;
 • Certificat de stare materiala de la Directia de Taxe si Impozite;
 • După caz, orice alte acte doveditoare privind  veniturile, bunurile, depozitele bancare sau componenţa familiei;

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării  ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

 

Acordare ajutorului de înmormântare

 Se acorda in cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, al persoanei singure beneficiare de ajutor social sau al persoanei fara adapost si fara apartinatori prin acoperirea unei parti din cheltuielile cu înmormântarea. 

DOCUMENTAŢIA NECESARĂ:

         Ajutorul de inmormantare se acordă pe bază de cerere(format propriu disponibil in registratura) însoţită de următoarele acte, după caz:
    a) certificatul de deces, în original şi în copie;
    b) actul de identitate al solicitantului;
    c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
    d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Cererea insotita de documentele justificative se depun la Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, din str. Stefan cel Mare, nr.5.

În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de inmormantare  se va efectua ancheta socială.
Dreptul la ajutorul de inmormantare se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

BAZA LEGISLATIVĂ:

 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social, HCL nr.18/22.01.2016  privind stabilirea situatiilor deosebite.

 

Efectuarea anchetelor sociale pentru admiterea persoanelor cu handicap intr-un centru public rezidential

 

 

CADRUL LEGAL:

·         Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

·         Hotararea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Documente necesare:

 

 • Cerere(format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.5)
 • Copie act de identitate solicitant
 • Copie act de identitate reprezentant legal
 • Documentul care atesta reprezentarea(copie)
 • Copie a documentului care atesta incadrarea in grad de handicap
 • Documente doveditoare a situatiei locative(adeverinta de la Directia de Taxe si Impozite)
 • Dovada veniturilor( cupon pensie, indemnizatie, etc.).

 

 

 

 

Efectuarea anchetei sociale pentru  incadrarea in grad de handicap

 

 CADRUL LEGISLATIV :

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • ORDIN Nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap, cu modificarile ulterioare.

DOCUMENTE NECESARE :

 • Cerere(format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, din str. Stefan cel Mare, nr.5)
 • Copie act de identitate solicitant
 • Referat medical (medicul specialist)
 • Scrisoare medicala (medicul de familie)

 

BENEFICIARI: persoane adulte care se confrunta cu probleme de sanatate/persoane cu handicap

 

 

Acordarea cardului legitimaţie pentru locurile de parcare

Persoanele cu dizabilitati sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare.

DOCUMENTE NESESARE:

 • Cerere( format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.5)
 • Act de identitate persoana cu handicap si reprezentant legal (copie)
 • Certificat de incadrare in grad de handicap (copie)
 • O fotografie tip legitimatie a persoanei cu handicap

CADRUL LEGAL:

 

 

Acordarea abonamentelor gratuit pentru elevi pe transportul urban

 

 CADRUL LEGISLATIV :

 • LEGEA 292/2011 A ASISTENTEI SOCIALE
 • HCL 372/2015.

 DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere(format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt,str. Stefan cel Mare, nr.5)
 • Acte de identitate solicitant şi beneficiar(elev)
 • Adeverinţa elev
 • Dovada veniturilor membrilor familiei (adeverinta salar, somaj, pensie, indemnizatie)
 • Adeverinţă Administraţia Finantelor Publice(ambii parinti)
 • fotografie tip legitimatie
 •  

Abonamentele gratuite se acorda familiilor al caror venit net lunar se situeaza pana la 400 lei pe membru de familie.

 

  

Acordarea abonamentului gratuit pentru transportul urban : veterani de razboi, vaduve de vetarani, persecutati politic, etnic, persoane care au satisfacut stagiul militar in cadrul detasamentului de munca

 

CADRUL LEGISLATIV :

·         Legea 44/1994

·         Legea 448/2006

·         Legea 189/2002

·         OUG 105/1999

·         Legea 309/2002

·         HCL 372/2015

 

DOCUMENTE NECESARE : 

 • Cerere( format propriu disponibil in Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr.5)
 • Act de identitate(copie)
 • Legitimaţie de veteran de război(copie)
 • Documentul care atesta calitatea de persecutat /deportat sau ca a satisfacut stagiul militar in cadrul detasamentului de munca
 • fotografie tip legitimatie

 

Acordarea   indemnizatiei persoanei cu handicap grav

CADRUL LEGISLATIV: Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: copii, adulţi încadraţi în grad de handicap grav

ACTE NECESARE:

 • Cerere (format propriu ) disponibil in registratura
 • Copie act identitate persoana cu handicap
 • Copie act identitate reprezentant legal
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap
 • Acordul scris de la DGASPC  Neamt cu optiunea indemnizaţie
 • Extras de cont pe numele persoanei cu handicap

 

Indemnizatia lunara acordată în perioada concediului pentru creșterea copiilor

 

CADRUL LEGISLATIV:

 1. O.U.G. 111/ 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

 2.  Hotărarea Guvernului 52 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

TITULAR ŞI BENEFICIAR - unul dintre părinţii copilului nou - născut care, in ultimul an anterior datei naşterii acestuia, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. De indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului in varstă de pană la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pană la 3 ani.

Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a incredinţat copilul in vederea adopţiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

CUANTUM

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de minim 600 lei / lunar. Indemnizatia reprezinta 85% din veniturile nete fara a depasi 3400 lei pentru indemnizatia de tip 1, 1200 lei pentru indemnizatia de tip 2.

CONDIŢII:

 • este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
 • are domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
 • locuieste in Romania impreuna cu copilul / copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia / acestora;
 • in anul anterior nasterii copilului, a realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit din salarii, sau activitati independente, sau activitati agricole sau s-a aflat in una din situatiile prevazute la art. 2, alineatul 5 din OUG 111 / 2010
 • beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local, aferente anului anterior, pentru bunurile pe care le detin in proprietate. Fac exceptie la ultima conditie persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii.

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Dreptul reprezentand indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum urmează:

 • Incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform Legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.
 • Incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente.
 • incepand cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredinţării, dacă cererea este depusă in termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) si c);

ACTE NECESARE:

 • Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 • Actul de identitate al solicitantului (copie xerox şi original);
 • Certificatul de naştere al copilului (copie xerox şi original)
 • Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 01 ianuarie 2006
 • Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
 • Copie certificat de casatorie;
 • Adeverinţă tipizată eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei privind stagiul de cotizare de 12 luni anterioare datei naşterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal pe cele 12 luni anterioare lunii de naştere a copilului.
 • Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
 • Dosar
 • Extras de cont

Cererea si documentele justificative privind acordarea indemnizatiei se depun la Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt din str. Stefan cel Mare, nr.5.

 

Acordarea  serviciilor la cantina de ajutor social

 

CADRUL LEGAL:Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social

DOCUMENTE NECESARE:

1.pentru beneficiarii de ajutor social 

         -cerere(format propriu disponibil in registratura)

         -adeverinta ore de actiuni de interes local pentru persoanele apte de munca;

 

2. pentru celelalte categorii sociale:

 • cerere(format propriu disponibil in registratura)
 • acte identitate solicitant si membrii familiei-copii
 • adeverinta de stare materiala de la Directia de Taxe si Impozite;
 • adeverinta din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei din surse proprii sau activitati autorizate, emisa de Administratia Finantelor Publice;
 • adeverinta cu orele de actiuni de interes local prestate;
 • -adeverinte din care sa rezulte veniturile permanente(salar,pensie,alocatie plasament,indemnizatii etc.);
 • -adeverinta prescolar,elev, student, care sa ateste frecventa scolara si din care sa rezulte daca beneficiaza de bursa.

Pot beneficia de servicii gratuite la cantina de ajutor social:

a)      copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

b)      tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a);

c)      persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;

d)     pensionarii;

e)      persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

f)       invalizii si bolnavii cronici;

g)      g) orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.

            Persoanele indreptatite sa beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, mai sus mentionate si care realizeaza venituri ce se situeaza peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a se depasi costul meselor servite, calculat pe aceeasi perioada.

      

 

Acordarea de servicii în cadrul Centrului  de cazare temporară a persoanelor fără adapost

 

  

 

CADRUL LEGAL:

 • LEGEA 292/2011 a asistentei sociale;
 • LEGEA   Nr. 197 din  2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;

·         Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale.

OBIECTIVELE CENTRULUI

-      Prevenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în scopul reintegrării persoanelor fără adăpost;

-          Protecţia socială a persoanelor fără adăpost în scopul prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale

-          Insertia socio- profesionala a beneficiarilor

 

GRUPUL TINTA 

   Este constituit din persoane adulte fara locuinta, care nu isi pot asigura din resurse proprii un spatiu de locuit in perioada sezonului rece, persoane care se afla in risc de excluziune si marginalizare sociala

CRITERII DE ELIGIBILITATE

-          lipsa unui spatiu de locuit

-          lipsa veniturilor sau imposibilitatea asigurarii din resursele proprii extrem de reduse a unui spatiu de locuit

-          lipsa apartinatorilor care sa sustina nevoile beneficiarilor

DOCUMENTE NECESARE:

-          cerere ( format propriu disponibil in registratura directiei de asistenta sociala a municipiului Piatra Neamț, din str. Ștefan cel Mare, nr.5)

-          act de identitate(copie);

-          dovada veniturilor

-          documente medicale care sa ateste starea de sanatate.

În vederea soluţionării cererii privind acordarea serviciilor  se va efectua ancheta socială.
Dreptul la servicii se stabileşte prin decizia scrisă a  directorului.

 

 

 Acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului Social Împreună

 

 CADRUL LEGAL:

·        - LEGEA 292/2011 A ASISTENTEI SOCIALE;

·        - LEGEA   Nr. 197 din  2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 

·        - Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

 

Date generale

Centrul Social  „Impreuna”  este o unitate de asistenta sociala in cadrul Directiei Asistenta Sociala a  Municipiului Piatra Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, strada Gavril Galinescu, nr. 46.

 Acest centru a fost realizat prin modernizarea, extinderea si dotarea lui, in vederea atingerii obiectivelor Programului Operational Regional ce si-a propus, in domeniul social, finantarea proiectelor care contribuie la cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor.

Centrul Social „Impreuna” este capabil sa raspunda eficient nevoilor grupului tinta si reprezinta un model structural si functional care aduce urmatoarele caracteristici inovative:

•  un sediu nou modernizat si extins, cu dotari la standardele europene;

•  o noua abordare, centrata pe dezvoltarea activitatilor recreative, creative, educative si de socializare a grupului tinta;

•  asigura dezvoltarea personalitatii si dobandirea autonomiei personale a tinerilor care provin din familii defavorizate socio-economic si a  tinerilor care provin din centrele de plasament;

•  grupurile tinta beneficiaza, intr-un sediu modern si multifunctional, de servicii sociale pe mai multe planuri: social, educativ, recreativ, psihologic, de dezvoltare personala;

• completeaza reteaua de servicii sociale asigurate de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt;

•  dezvolta o retea locala de suport pentru tinerii defavorizati.

 

 Scopul

Centrul isi indeplineste cu succes scopul pentru care a fost creat si anume asigurarea protectiei sociale si reinsertia socio-profesionala a tinerilor care provin din centrele de plasament si a tinerilor care provin din familii defavorizate socio-economic din Municipiul Piatra Neamt.

Misiunea

Acordarea suportului in vederea imbunatatirii calitatii vietii tinerilor proveniti din centrele de plasament si a tinerilor defavorizati socio-economic.

Obiective:

·         Insertia/reinsertia socio-profesionala si familiala a tinerilor care provin din centrele de plasament sau din familii defavorizate socio-economi

·         Imbunatatirea calitatii vietii categoriilor mentionate;

·         Cresterea securitatii sociale;

·         Asigurarea unei retele de suport la nivel comunitar pentru persoanele defavorizate socio-economic.

·          

Cui ne adresăm?

Grup tinta:

*      Tineri care provin din centrele de plasament si au domiciliul/resedinta pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Piatra Neamt;

*      Tineri si familiile de tineri, defavorizati socio-economic, care au domiciliul/resedinta in municipiul Piatra Neamt.

 

Admiterea in centru:

   Serviciile sociale si de cazare in Centrul Social Impreuna, din municipiul Piatra Neamt, str. Gavril Galinescu, nr.46, se  acorda la cererea scrisa a solicitantului, adresata Directorului Directiei de Asistenta Sociala a  municipiului Piatra Neamt, insotita de urmatoarele documente:

copii acte de identitate ;

certificat de stare materiala emis de Directia Taxe si Impozite;

adeverinta Administratia Finantelor Publice;

acte privind veniturile permanente (venituri din salarii, indemnizatii, ajutoare sociale, etc.);

adeverinte privind starea de sanatate, pentru toate persoanele din dosar;

acte doveditoare privind studiile si calificarile profesionale;

acte din care sa rezulte ca a beneficiat de masuri de protectia copilului(daca este cazul) .

 

   Servicii sociale acordate/activitati desfasurate:

·         *      Cazare

·         *      Consiliere

·         *      Mediere

·         *      Socializare

·         *      Asistenta sociala si suport

           Consiliere psihologica si sociala

·         *      Dezvoltarea abilitatilor privind prepararea hranei

·         *      Dezvoltarea abilitatilor privind utilizarea calculatorului

·         *      Activitati de lectura

·         *      Activitati de vizionare filme si materiale documentare

·         *      Activitati sportive si jocuri de agreement

·         *      Activitati de petrecere a timpului liber pentru copii

 

 

Date de contact:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT

Str. Ştefan cel Mare, nr.5

Piatra Neamţ 610101

Tel: 0040233622968

Fax: 0040233622463

 

 

 

 

Acordarea de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu

 

CADRUL LEGAL:

 • Legea 292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 • Legea 197 din  2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

 

GRUP TINTA: Beneficiază de servicii de ingrijire la domiciliu, persoana vârstnică (persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), care se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

a- nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b- nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d- nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

e-se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Nevoile persoanelor varstnice se evalueaza prin ancheta sociala care se elaboreaza pe baza datelor cu privire la afectiunile ce necesita ingrijire speciala, capacitatea de a se gospodari si de a indeplini cerintele firesti ale vietii cotidiene, conditiile de locuit, precum si veniturile efective sau potentiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vietii

Serviciile comunitare de consiliere, in vederea prevenirii marginalizarii sociale si pentru reintegrare sociala, se asigura fara plata unei contributii, ca un drept fundamental al persoanelor varstnice, de catre asistenti sociali.

 

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor pentru persoanele vârstnice defavorizate (actele menţionate mai jos fac parte dintr-o listă generală care poate varia în funcţie de
serviciul solicitat):

 • Actul de identitate al beneficiarului şi al  membrilor familiei (ale  persoanelor împreună cu care locuieşte) – în copie ;
 • recomandarea medicului de familie / medicului specialist / serviciilor de urgenţă pentru îngrijiri medicale la domiciliu – în original;
 • acte doveditoare pentru veniturile realizate de membrii familiei beneficiarului (ale persoanelor  cu care locuieşte) – în copie ;
 • daca este cazul, certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/ invaliditate – în copie ;
 • dupa caz, decizia de instituire a tutelei / curatelei – în copie;
 • actul de identitate al tutorelui/ curatorului, în copie;
 • acte relevante pentru situaţia sociomedicală a beneficiarului / familiei sale;
 • documente privind veniturile solicitantului.

Cererea pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Muncipiului Piatra Neamt, din str. Stefan cel Mare, nr.5.
În vederea soluţionării cererii privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, se va efectua ancheta socială la domiciliul/resedinta solicitantului.

 

 

                               Acordarea stimulentului  de insertie

 

CADRUL LEGISLATIV:

·         OUG 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

·         HG 52 / 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111 / 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

TITULAR ŞI BENEFICIAR – unul dintre părinţii copilului nou - născut care, în ultimul an anterior datei naşterii acestuia, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. De stimulentul pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

CUANTUM

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului pentru creşterea copilului este de 500 lei / lunar.

CONDIŢII DE ACORDARE:

 • este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
 • are domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
 • locuieste in Romania impreuna cu copilul / copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia / acestora;
 • in anul anterior nasterii copilului, a realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit din salarii, sau activitati independente, sau activitati agricole;
 • beneficiarii care au drepturi stabilite de cel putin 6 luni au obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local, aferente anului anterior, pentru bunurile pe care le detin in proprietate. Fac exceptie la ultima conditie persoanele singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau mai multor copii.

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Dreptul reprezentând stimulentul lunar se cuvine şi se plăteşte după cum urmează:

 • incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indrepatita isi reia activitatea profesionala si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
 • de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 7, alin. (2), litera "b" din ordonanta de urgenta;
 • de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) si c);
 • incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

ACTE NECESARE:

 • Cerere şi declaraţii tip (Anexa 1);
 • Adeverinţă de la angajator, din care să rezulte data de la care, solicitantul dreptului şi-a reluat activitatea din concediul de creştere a copilului, sau, dupa caz, din concediul de maternitate
 • Decizie de incetare a indemnizatiei de crestere a copilului, eliberata de AJPIS Neamt;
 • Copie xerox conform cu originalul dupa contractul individual de munca, acte aditionale (daca este cazul);
 • Copie xerox dupa actele de identitate ale membrilor familiei: carti de identitate parinti, certificate de nastere pentru copiii aflati in intretinere, certificat de casatorie, livret de familie, certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul);
 • Dosar  cu sina.

Cererea si documentele justificative privind acordarea stimulentului de insertie se depun la Registratura Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt din str. Stefan cel Mare, nr.5.

 

 

Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

 

CADRUL LEGISLATIV ÎN VIGOARE

·         Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

·         O.U.G. nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

·         O.U.G.nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială;

·         H.G. nr.225/2012 pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011;

·         Legea nr.166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială;

·         H.G. nr.1291/18.12.2012 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare  a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

·         O.U.G. nr. 42 din 15/05/2013  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

 • LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014;
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015;
 • LEGEA nr. 342 din 22 decembrie 2015.

 

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:

Persoana singura = 0.283 x ISR = 142 lei 
Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei 
Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei
Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei

Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu
0.073 x ISR.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. 

  ACTE NECESARE DEPUNERII AJUTORULUI SOCIAL

 • Cerere și declarație pe proprie răspundere(formular tipizat)
 • Actele de identitate ale solicitanților(copie)
 • Certificatele de naștere ale copiilor(copie)
 • Certificatul de căsătorie sau livretul de familie
 • Hotarâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului  de tutore sau curator
 • Acte din care să rezulte ca un membru al familiei frecventează o forma de invățământ
 • Acte din care să reiasă încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori gradul I sau II de invaliditate
 • Adeverința de la Agentia Locala pentru Ocuparea  Forței de Muncă din care să reiasă că solicitantul nu a refuzat nejustificat un loc de muncă sau un program de formare profesională
 • Adeverință medicală din care să reiasă incapacitatea temporara de muncă a beneficiarului
 • Venituri nete realizate (adeverința privind salariul net, cupoane de pensie, indemnizatie de șomaj, etc)
 • Certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile si imobile din proprietate eliberat de Directia de Taxe si Impozite, din str. Alexandru cel Bun, nr.12;
 • Adeverinţă privind veniturile eliberata de Administratia Finantelor Publice Neamt, din B-dul Traian, nr.19 bis.;

Dovada privind componenţa familiei se face cu următoarele acte, în copie:

·         buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;

·         documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.

·         certificatele de naştere ale copiilor;

·         livretul de familie;

·         certificatul de căsătorie;

·         hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

·         actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

·         acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ ;

·         acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;

·         după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:

- adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă,

- adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

 Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului. Ca măsură prealabilă soluţionării cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situaţia ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul lunar al venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, cele desemnate prin dispoziţie a primarului care completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.

Dacă soţii sunt despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că:

- nu au domiciliu comun;

- nu se gospodăresc împreună.

 Cuantumul ajutorului social se majorează cu 15%, o singură dată, dacă un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că:

- lucrează pe bază de contract individual de muncă,

- are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

În ipoteza în care familia astfel cum e definită de lege, locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie. Dacă această sumă nu se poate determina fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

 Primarii au următoarele obligaţii:

-să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

-să ţină evidenţa efectuării orelor într-un registru;

-să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local precum şi lista cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

-să transmită lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social atât la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă cat şi la inspectoratul teritorial de muncă.

-numărul orelor de muncă pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

 

    Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:

                                                 169,333 x cuantum ajutor social
    Număr de ore de muncă = --------------------------------------
                                                Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 

Dovada incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, a pierderii totale ori parţiale a capacităţii de muncă se face cu următoarele documente:

- decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

- certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

- certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.

- adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni e determină incapacitate temporară de muncă.

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

 Dreptul la ajutorul social,  se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat următoarele situaţii:

- dacă nu prezintă trimestrial adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;

- dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local ;

- când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;

- dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit si certificatul de stare materiala.

- când agenţia teritorială constată, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social 

- în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social 

- în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

 

Reluarea dreptului ajutorului social se face prin dispozitie a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege 

 Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii:

-dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute de lege;

- dacă dreptul la ajutor social a fost suspendat şi în termen de 3 luni de la data suspendării  nu au fost depuse documentele prevăzute de lege şi nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local;

- dacă în urma verificării se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;

- dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

     

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

     1. Depunerea din 3 în 3 luni, a cererii şi declaraţiei pe propria răspundere  pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, insotita de Certificat de atestare fiscală privind bunurile mobile si imobile din proprietate eliberat de Directia de Taxe si Impozite, din str. Alexandru cel Bun, nr.12 si Adeverinţă privind veniturile eliberata de Administratia Finantelor Publice Neamt, din B-dul Traian, nr.19 bis.;

          Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se va completa la sediul Direcţiei de Asistenţă Sociala a Municipiului Piatra Neamt, din strada Stefan cel Mare nr.5, după modelul anexat la H.G. nr. 57/2012.

       2. Prezentarea trimestriala a adeveriţei eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, de către persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, care să ateste următoarele:

a) că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă;

b) că nu au refuzat un loc de muncă;

 c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi după caz, că participă la un program de pregătire profesională.

Precizăm că în perioada participării la un program de pregătire profesională, persoana aptă de muncă este exceptată de la îndeplinirea obligaţiei de a efectua lucrările şi acţiunile de interes local.

     3. Comunicarea, în scris, a oricărei modificari cu privire la domiciliu, venituri şi componenţa familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea,  neîndeplinirea acestei prevederi  constituind contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

    4.Efectuarea lunara a orelor de actiuni de interes local de catre beneficiarii de ajutor social, persoane apte de munca.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunurii mobile

1

Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de oricefel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrarea gricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mechanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri/animaleşi/saupăsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentrufamilie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

 

 Alocatia de stat pentru copii


     

SE ACORDĂ:

1. Conform Legii 61 / 22.09.1993 privind alocația de stat pentru copii.

2. Conform Hotărârii nr. 577 / 28.05.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii

TITULAR ŞI BENEFICIAR

Titular al dreptului de alocație de stat pentru copii este copilul in vârstă de până la 18 ani, iar alocația se plătește unuia dintre părinți, în baza acordului acestora, în calitate de beneficiari.

CUANTUM

·         200 lei / lună, pentru copiii in vârstă de până la 2 ani (3 ani, in cazul copilului cu grad de handicap)

·         84 lei pentru copiii mai mari de 2 ani, până la împlinirea vârstei de 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit 18 ani, conform legii

·         200 lei pentru copiii cu handicap cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani.

 

CONDIȚII

1. Alocaţia de stat pentru copii se acordă tuturor copiilor in vârstă de până la 18 ani, cetăţeni romani, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate in condiţiile legii, până la terminarea acestora. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii (cu excepția tinerilor care repetă anul școlar din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical).

2. Beneficiază de alocaţie de stat şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente in România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

STABILIREA ȘI PLATA DREPTURILOR

·         Stabilirea dreptului de alocaţie de stat pentru copii se face pe baza cererii şi a actelor din care rezultă îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestui drept.

·         După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face şi de către copil, cu încuviinţarea reprezentantului său legal.

·         Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

·         În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii in care s-a născut copilul, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face şi pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.

·         Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

ACTE NECESARE

·         cerere tip completata personal;

·         certificat de naștere pentru copil - copie si original;

·         copie acte de identitate ale ambilor părinți - copie si original;

·         copie act de identitate pentru copilul peste 14 ani;

·         pentru copiii născuți în străinătate se va prezenta o declarație notarială din partea ambilor părinți care să ateste că nu primesc drepturi bănești pentru minorii născuți în străinătate din partea statului străin.

·         dosar cartonat cu șină.

 

NOTĂ

Pentru virarea indemnizaţiei in cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii

 

Alocația pentru susținerea familiei

    

 SE ACORDĂ:
1. Conform Legii nr. 277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

TITULAR – reprezentantul familiei, care întocmeşte cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei.

  BENEFICIARI - Familia formata din sot, sotie si copii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.

CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI DE SUSTINEREA FAMILIALA

Familiile cu ambii parinti cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

·         1 copil – 82 LEI

·         2 copii – 164 LEI

·         3 copii – 246 LEI

·         4 sau mai mulţi copii – 328 LEI

 Familiile cu ambii parinti cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

·         1 copil – 75 LEI

·         2 copii – 150 LEI

·         3 copii – 225 LEI

·         4 sau mai mulţi copii – 300 LEI

Familiile cu un parinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

·         1 copil - 107 LEI

·         2 copii – 214 LEI

·         3 copii – 321 LEI

·         4 sau mai mulţi copii – 428 LEI

Familiile cu un parinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

·         1 copil – 102 LEI

·         2 copii – 204 LEI

·         3 copii – 306 LEI

·         4 sau mai mulţi copii – 408 LEI


STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Alocaţia de sustinere a familiei se acordă lunar pe bază de cerere şi declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia.

 OBLIGAŢII

·         Familiile care beneficiază de alocaţie de sustinere familiala au obligaţia să comunice în scris Primarului în termen de maximum 5 zile orice modificare cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de aceştia.

Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna inregistrarii / depunerii cererii.

 

RESPINGERE, SUSPENDARE, ÎNCETARE

 RESPINGERE – venituri lunare pe membru de familie mai mari de 530 lei şi refuzul de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale.

ÎNCETARE – beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale de acordare a dreptului.

 Acte necesare:

·         Copie acte de identitate, pentru toti membrii familiei cu varste peste 14 ani;

·         Copie certificate de nastere, pentru toti membrii familiei;

·         Copie certificat de casatorie, copie livret de familie, copie certificat grad de handicap (dupa caza);

·         Adeverinta de salariu (venit net) / Cupon de pensie / Cupon de somaj / Alte indemnizatii;

·         Cupon alocatie de stat sau extras de cont;

·         Certificat de atestare fiscala sot si sotie, eliberat de directia Economica (Impozite si Taxe Locale)

·         Adeverinta de elev in care sa fie specificate nota la purtare si daca elevul are absente;

·         Cerere tip completata personal;

·         Dosar cu sina.

Notă: La depunerea dosarului trebuie prezentate toate actele în original!

Venitul lunar net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 530 lei.

La depunerea dosarului toate actele trebuie să aibă data cu luna depunerii dosarului (adeverinţe elev/salariu/cupon pensie/şomaj/alte indemnizaţii, certificate fiscale şi de rol).

 

 

 

 

Criterii de acordare gratuită a laptelui praf pentru sugari


 
În conformitate cu Ordinul MS/MAI nr. 380/106/2011 privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sanatatii si al Ministrului Administratiei si Internelor nr. 267/1253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001, acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern se face astfel:

Laptele praf, formulă pentru sugari, se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie, numai pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern şi care se încadrează în următoarele criterii:

a) cu mame care prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, caşexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie, eclampsie, scleroză în plăci, insuficienţă renală, hepatică sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticonvulsivante, anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau dependenţă de alcool, tutun care determină intoxicaţii ale copilului);

b) copii sănătoşi la care se constată o creştere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului vârstei), datorită absenţei laptelui matern. Creşterea nesatisfăcătoare a copilului va fi consemnată în fişa de consultaţie medicală a acestuia, după evaluarea, de către medicul de familie/medicul specialist pediatru sau neonatolog, a tehnicii de alăptare şi a curbei ponderale. Decizia privind acordarea laptelui praf se ia numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
b.1) copilul nu a recuperat greutatea de la naştere după două săptămâni de viaţă;
b.2) copilul cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 500 g/lună;
b.3) copilul cu vârsta mai mare de 8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 250 g/lună;

c) copil adoptat sau aflat în familie de plasament;

d) cu mamă decedată. 

 

 

 ÎN ATENȚIA PERSOANELOR / PĂRINȚILOR CARE PLEACĂ LA MUNCĂ ÎN STRĂINATATE

 

 

 

CADRUL LEGISLATIV:  Legea 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului

 

 

 Directia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț, anunţă că persoanele care au copii minori în îngrijire şi vor să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de copii,

Notificarea trebuie sa contina, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie (daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerata infractiune) si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

Persoana desemnata trebuie sa faca parte din familia extinsa, adica sa fie ruda pana la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul, se efectueaza de catre instanta de tutela. Acordul persoanei desemnate se exprima de catre aceasta, personal, in fata instantei.

Având în vedere cele menţionate, persoanele care notifică intenţia de a pleca la muncă în străinătate, vor depune la Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț următoarele documente:

notificare (declaraţie-tip), care se completează la Directia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț

– copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;

– copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;

– copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii;

– sentinţă judecătorească privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti (dupa caz).

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Acordul-pacientului-informat.pdf)Acordul pacientului informat[ ]289 kB
Download this file (Acte necesare acordare ajutor de urgenta.pdf)Acte necesare acordare ajutor de urgenta.pdf[ ]369 kB
Download this file (Acte necesare Indemnizatie crestere copil.pdf)Acte necesare Indemnizatie crestere copil.pdf[ ]516 kB
Download this file (Acte necesare pentru alocatie sustinere familie.pdf)Acte necesare pentru alocatie sustinere familie.pdf[ ]536 kB
Download this file (Acte necesare pentru dosarul de ajutor social L.416 din 2001.pdf)Acte necesare pentru dosarul de ajutor social L.416 din 2001.pdf[ ]453 kB
Download this file (Anexa cerere Indemnizatie crestere copil.pdf)Anexa cerere Indemnizatie crestere copil.pdf[ ]217 kB
Download this file (Cerere acordare alocatie de stat pentru copii.pdf)Cerere acordare alocatie de stat pentru copii.pdf[ ]111 kB
Download this file (Cerere acordare indeminzatie persoana cu handicap grav.doc)Cerere acordare indeminzatie persoana cu handicap grav.doc[ ]30 kB
Download this file (Cerere acordare produse de igiena POAD.doc)Cerere acordare produse de igiena POAD.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere acordare servicii Adapost de noapte.doc)Cerere acordare servicii Adapost de noapte.doc[ ]28 kB
Download this file (Cerere acordare servicii la Cantina Sociala.docx)Cerere acordare servicii la Cantina Sociala.docx[ ]15 kB
Download this file (Cerere acordare servicii sociale la Centrul Social Impreuna.doc)Cerere acordare servicii sociale la Centrul Social Impreuna.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere acordare servicii sociale la Centrul Social Pietricica.doc)Cerere acordare servicii sociale la Centrul Social Pietricica.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere aordare servicii de ingrijire la domiciliu.doc)Cerere aordare servicii de ingrijire la domiciliu.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere efectuare ancheta sociala necesara la comisia de expertiza.doc)Cerere efectuare ancheta sociala necesara la comisia de expertiza.doc[ ]28 kB
Download this file (Cerere eliberare card - legitimatie de parcare persoana cu handicap.doc)Cerere eliberare card - legitimatie de parcare persoana cu handicap.doc[ ]29 kB
Download this file (Cerere Indemnizatie crestere copil.pdf)Cerere Indemnizatie crestere copil.pdf[ ]745 kB
Download this file (Cerere legitimatie de transport.doc)Cerere legitimatie de transport.doc[ ]34 kB
Download this file (Cerere-acordare-ajutor-social.pdf)Cerere-acordare-ajutor-social.pdf[ ]1734 kB
Download this file (Cerere-acordare-alocatie-sustinere-familie.pdf)Cerere-acordare-alocatie-sustinere-familie.pdf[ ]1734 kB
Download this file (Cerere-ajutor-urgenta.pdf)Cerere-ajutor-urgenta.pdf[ ]814 kB
Download this file (Cerere-modificare-ajutor-social.pdf)Cerere-modificare-ajutor-social.pdf[ ]832 kB
Download this file (declaratie pentru indemnizatie crestere copil.jpg)declaratie pentru indemnizatie crestere copil.jpg[ ]730 kB
Download this file (Documente acordare alocatie de stat pentru copii.pdf)Documente acordare alocatie de stat pentru copii.pdf[ ]385 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.pdf)Procedura operaţională privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii.pdf[ ]548 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.pdf)Procedura operaţională privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.pdf[ ]555 kB
Download this file (Procedură operaţională privind acordarea de servicii psihologice în cadrul Centrului de zi pentru preşcolari Castani.pdf)Procedură operaţională privind acordarea de servicii psihologice în cadrul Centrului de zi pentru preşcolari Castani.pdf[ ]516 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.pdf)Procedura operaţională privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.pdf[ ]1156 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea dreptului la ajutorul siocial şi monitorizarea întrunirii condiţiilor de acordare.pdf)Procedura operaţională privind acordarea dreptului la ajutorul siocial şi monitorizarea întrunirii condiţiilor de acordare.pdf[ ]1409 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea dreptului la indemnizaţie persoanelor cu handicap grav şi monitorizarea întrunirii condiţiilor de eligibilitate.pdf)Procedura operaţională privind acordarea dreptului la indemnizaţie persoanelor cu handicap grav şi monitorizarea întrunirii condiţiilor de eligibilitate.pdf[ ]772 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea serviciilor sociale în Centrul Social Împreună.pdf)Procedura operaţională privind acordarea serviciilor sociale în Centrul Social Împreună.pdf[ ]1308 kB
Download this file (Procedura operaţională privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale.pdf)Procedura operaţională privind acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale.pdf[ ]781 kB
Download this file (Procedura operaţională privind efectuarea anchetelor sociale.pdf)Procedura operaţională privind efectuarea anchetelor sociale.pdf[ ]808 kB
Download this file (Tichete.pdf)Tichete.pdf[ ]3134 kB