1. Acordarea  ajutorului pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada sezonului rece, respectiv de la  1 noiembrie a anului în curs pâna la 31 martie a anului următor, cu respectarea prevederilor:

Legii nr. 226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

H.G. nr. 1073/ 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

 

2. Pot beneficia de ajutor pentru încălzire consumatorii vulnerabili care se încadrează în următoarele categorii:

a) consumatori vulnerabili din motive de venit;

b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă;

c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate;

d) consumatori vulnerabili izolaţi.

* Consumatorul vulnerabil este persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale;

* În funcţie de sistemul de încălzire utilizat în locuinţă, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;

b) ajutor pentru gaze naturale;

c) ajutor pentru energie electrică;

d) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

NOTĂ:  În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

* Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice ramurilor economice.

* Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

* Persoanele beneficiare de ajutoarele pentru încălzire sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

* În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, se dispune efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În situaţia în care familia sau persoana singură care beneficiază de ajutor pentru încălzire ori supliment pentru energie refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, aceste măsuri de sprijin nu se mai acordă.

 

3. Cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Ajutorul pentru încălzierea locuinței se acordă procentual, raportat la venitul mediu net lunar, după cum urmează:

a) în proporţie de 100% din valoarea de referinţă, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

b) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei şi 320 lei;

c) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei şi 440 lei;

d) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei şi 560 lei;

e) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei şi 680 lei;

f) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei şi 920 lei;

g) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei şi 1.040 lei;

h) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei şi 1.160 lei;

i) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei şi 1.280 lei;

j) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei şi 1.386 lei;

k) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei şi 2.053 lei.

* Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului şi nu poate fi mai mică de:

a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;

b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;

c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri.

 

4. Stabilirea condițiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței:

se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului;

→ se acordă numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință;

→ se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia precum si bunurile mobile si imobile detinute.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:
a) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
e) stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
g) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

i) sumelor primite de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale.

*În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

 

5. Obligațiile titularului ajutorului la încălzire:

a) la completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute;

b) titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

6. Reprezentantul familiei care depune dosarul pentru acordarea ajutorului la încălzire se înregistrează la Registratura Direcției de Asistență Socială a Muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5. și trebuie să conțină următoarele documente:

- cerere tip;

- acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);

- documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de altă drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

- certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a dosarelor, în baza unei cereri, certificatul de atestare fiscală se poate solicita și de la Biroul de Registratură;

- facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică);

- certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

- contract închiriere/ comodat/ concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriași/ comodatari, etc.;

- extras de cont (pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/ suplimentului la energie).

NOTĂ:  În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează obligatoriu anchete sociale pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

            Persoanele beneficiare de ajutoarele pentru încălzire sunt obligate să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a survenit modificarea.

            În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, se dispune efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În situaţia în care familia sau persoana singură care beneficiază de ajutor pentru încălzire ori supliment pentru energie refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, aceste măsuri de sprijin nu se mai acordă.

Titularii cererilor de ajutoare la încălzire/ supliment de energie, care depun contractul de comodat la documentație, vor face dovada deținerii în proprietate a imobilului, de către comodant.

 

        Pentru persoanele care au încheiat contract de comodat trebuie să facă dovada deținerii în proprietate a imobilului pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire/ suplimentului de energie.

*Documentele solicitate vor fi prezentate atât în original, cât și în copii, în vederea verificării și certificării acestora cu conformitatea.